VOP

Všeobecné obchodní podmínky portálu hledamucetni.cz platné od 9.2.2015

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost SEO-SITE:COM s.r.o. vydává dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

1.2. Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, změně a ukončení smlouvy o přidělení webové prostoru.

 

2. Smluvní strany

2.1. Dodavatel:      Společnost SEO-SITE:COM s.r.o.,

                                      IČ: 279 54 307,

                                      zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

                                      oddíl C, vložka 129105,

                                      Kontaktní adresa: Basilejské náměstí 99/10, Žižkov, 130 00 Praha 3,

                                      Bankovní spojení: 150014379/0800

2.2. Objednatel: fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu o zařazení do specializované databáze na webové adrese www.hledamucetni.cz.

 

3. Definice pojmů

3.1. Profil je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném objednateli. Těmito informacemi jsou zejména jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. Vždy je součástí profilu odkaz na mapu.

3.2. Login je přihlašovací jméno uživatele. Heslem se rozumí soubor znaků, které slouží pro identifikaci zákazníka při přihlášení do systému (dále jen „přihlašovací údaje“).

3.3. Zařazení dle kraje - vytvořený profil je zařazen do jednoho či více konkrétních krajů. Profil je zařazen do kraje dle sídla objednatele, nestanoví-li objednatel jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo objednatele, není v ceně služby.

3.4. Zařazení dle okresu - vytvořený profil je zařazen do libovolného počtu okresů v kraji dle čl. 3.3.

3.5. Zařazení dle služby - profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody s objednatelem. V případě, že nastavení objednatel neprovede, zařadí dodavatel objednatele do kategorii dle předmětu podnikání.

3.6. Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla objednatele, okresech a službách.

3.7. Délkou poskytování služby se rozumí doba, na kterou byla smlouva uzavřena. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva.

3.8. Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu objednatele, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.9. TOPováním se rozumí placená služba, kterou je objednateli zajištěna vždy jedna z 1. – 5. pozice, a to buď dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Profily na 1. – 5. se střídají. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@podpora24.com. Tato služba není základní službou.

3.10. Umístění do sekce TIP - služba, dle které je objednatel umístěn do sekce „TIP“. Aktuální ceny zařazení do služby „TIP“ jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@podpora24.com. Tato služba není základní službou.

3.11. Osobní asistent je taková osoba, kterou dodavatel přidělí každému registrovanému objednateli pro správu profilu a sdělí objednateli kontakt na osobního asistenta. Tato služba není základní službou.

 

4. Popis služby

4.1. Hledamucetni.cz je specializovaný portál, který nabízí účetním možnost webové prezentace svých služeb.

4.2. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil na dohodnuté pozici, tzn. v kraji, okrese a službě. Tuto pozici dodavatel není oprávněn bez výslovného souhlasu objednatele měnit.

4.3. Pozice může být změněna pouze tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný objednatel TOPování. Tím se tento objednatel zařadí před již registrované uživatele, kterým se takto sníží pozice. Profil se však neposune o více než o 5 pozic.

4.4. K vytvořenému profilu jsou každému objednateli poskytnuty přihlašovací údaje. Tyto údaje slouží objednateli k přístupu k profilu. Rovněž objednateli umožňují změnu údajů na profilu.

4.5. Změny profilu musí být schváleny administrátorem služby. Případné změny je administrátor povinen schválit od 48 hodin od jejich provedení.

4.6. Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem jestliže:

       4.6.1. jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

       4.6.2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;

       4.6.3. jsou způsobilé přivodit dodavateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst.

 

5. Rozsah poskytovaných služeb

5.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil, který obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu jsou přiřazeny přihlašovací údaje.

5.2. Webový prostor, vytvořený profil a přihlašovací údaje budou objednateli poskytnuty do 48 hodin od uzavření smlouvy. V této lhůtě bude zaslán objednateli hypertextový odkaz s vytvořeným profilem a to na emailovou adresu uvedenou při uzavření smlouvy. V případě, že objednatel do 24 hodin od doručení tohoto odkazu s profilem objednatele nenamítne dodavateli, že informace zveřejněné na profilu jsou nepravdivé, má se za to, že objednatel se správností informací zveřejněných na profilu souhlasí a potvrzuje tím jejich správnost. 

5.3. Objednatel je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí Asistentovi pro správu profilu. Asistent pro správu profilu je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů.

5.4. Dodavatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.6. VOP.

5.5. Dodavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tematicky spojeny se zaměřením portálu.

 

6. Objednávka služeb

6.1. Smlouvu o přidělení webového prostoru může objednatel s dodavatelem uzavřít vyplněním elektronického formuláře, zasláním emailu, písemným návrhem či telefonicky.

6.2. Vyplní-li objednatel elektronický formulář na webové adrese www.hledamucetni.cz/log#/register považuje se toto za nabídku na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile nabídku na uzavření smlouvy akceptuje dodavatel potvrzením objednávky objednateli některou z forem uvedených v čl. 6.1.

6.3. Registrací přes elektronický formulář se automaticky považuje za uzavření objednávky na dobu 12 měsíců s automatickou prolongací.

 

7. Cena

7.1. Cena za zařazení do databáze dle délky uzavřené smlouvy:

        7.1.1. 12 měsíců       5 900,- Kč bez DPH

7.2. Cenu za provedené služby je objednatel povinen uhradit na základě daňového dokladu zaslaného dodavatelem objednateli se 14 denní splatností.

7.3. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny za zveřejnění informací a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo deaktivovat profil objednatele.

7.4. Objednatel je povinen i v případě deaktivovaného profilu hradit cenu za zveřejnění informací dle čl. 7.1.

7.5. Uhradí-li objednatel řádně dlužnou cenu za zařazení do databáze, dodavatel aktivuje profil do 48 hodin od obdržení úhrady ceny za zařazení do databáze.

 

8. Sankce

8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.3. Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání dlužné částky činí 702,- Kč

 

9. Doba platnosti smlouvy

9.1. Smlouva o přidělení webového prostoru je uzavřena na 12 a 24 měsíců s automatickým prodloužením, či na dobu neomezenou.

9.2. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala písemnou výpověď, že s prodloužením nesouhlasí a to 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3. Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li objednatel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu.

 

10. Odstupné

10.1. Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za zařazení do databáze od smlouvy odstoupit a pro tento případ je povinen zaplati dodavateli odstupné za provedenou práci.

10.2. V případě dle čl. 10.1. smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 70% ceny z uzavřené smlouvy .

10.3. Odstupné dle čl. 10.1. a 10.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od uzavřené smlouvy o zařazení do databáze odstupuje před uhrazením ceny za zveřejnění v databázi a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

  

11. Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1. Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Změna VOP bude objednateli oznámena ve formě emailové zprávy. Nesouhlasí-li objednatel se změnou VOP, má právo smlouvu o poskytnutí webového prostoru vypovědět. Smluvní strany si pro tento případ sjednávají výpovědní dobu v délce trvání 3 měsíců.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Všechny otázky touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.2.2015.

 

Aktuální ceny služeb 

 

V Praze 9.2.2015

___

Všeobecné obchodní podmínky portálu katalog-ucetnich.cz platné od 1.2.2014

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost SEO-SITE:COM s.r.o. vydává dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

1.2. Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, změně a ukončení smlouvy o přidělení webové prostoru.

 

2. Smluvní strany

2.1. Dodavatel:      Společnost SEO-SITE:COM s.r.o.,

                                      IČ: 279 54 307,

                                      zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

                                      oddíl C, vložka 129105,

                                      Kontaktní adresa: Basilejské náměstí 99/10, Žižkov, 130 00 Praha 3,

                                      Bankovní spojení: 150014379/0800

2.2. Objednatel: fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu o zařazení do specializované databáze na webové adrese www.katalog-ucetnich.cz.

 

3. Definice pojmů

3.1. Profil je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném objednateli. Těmito informacemi jsou zejména jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. Vždy je součástí profilu odkaz na mapu.

3.2. Login je přihlašovací jméno uživatele. Heslem se rozumí soubor znaků, které slouží pro identifikaci zákazníka při přihlášení do systému (dále jen „přihlašovací údaje“).

3.3. Zařazení dle kraje - vytvořený profil je zařazen do jednoho či více konkrétních krajů. Profil je zařazen do kraje dle sídla objednatele, nestanoví-li objednatel jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo objednatele, není v ceně služby.

3.4. Zařazení dle okresu - vytvořený profil je zařazen do libovolného počtu okresů v kraji dle čl. 3.3.

3.5. Zařazení dle služby - profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody s objednatelem. V případě, že nastavení objednatel neprovede, zařadí dodavatel objednatele do kategorii dle předmětu podnikání.

3.6. Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla objednatele, okresech a službách.

3.7. Délkou poskytování služby se rozumí doba, na kterou byla smlouva uzavřena. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva.

3.8. Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu objednatele, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.9. TOPováním se rozumí placená služba, kterou je objednateli zajištěna vždy jedna z 1. – 5. pozice, a to buď dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Profily na 1. – 5. se střídají. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@podpora24.com. Tato služba není základní službou.

3.10. Umístění do sekce TIP - služba, dle které je objednatel umístěn do sekce „TIP“. Aktuální ceny zařazení do služby „TIP“ jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@podpora24.com. Tato služba není základní službou.

3.11. Osobní asistent je taková osoba, kterou dodavatel přidělí každému registrovanému objednateli pro správu profilu a sdělí objednateli kontakt na osobního asistenta. Tato služba není základní službou.

 

4. Popis služby

4.1. Katalog-ucetnich.cz je specializovaný portál, který nabízí účetním možnost webové prezentace svých služeb.

4.2. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil na dohodnuté pozici, tzn. v kraji, okrese a službě. Tuto pozici dodavatel není oprávněn bez výslovného souhlasu objednatele měnit.

4.3. Pozice může být změněna pouze tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný objednatel TOPování. Tím se tento objednatel zařadí před již registrované uživatele, kterým se takto sníží pozice. Profil se však neposune o více než o 5 pozic.

4.4. K vytvořenému profilu jsou každému objednateli poskytnuty přihlašovací údaje. Tyto údaje slouží objednateli k přístupu k profilu. Rovněž objednateli umožňují změnu údajů na profilu.

4.5. Změny profilu musí být schváleny administrátorem služby. Případné změny je administrátor povinen schválit od 48 hodin od jejich provedení.

4.6. Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem jestliže:

       4.6.1. jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

       4.6.2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;

       4.6.3. jsou způsobilé přivodit dodavateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst.

 

5. Rozsah poskytovaných služeb

5.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil, který obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu jsou přiřazeny přihlašovací údaje.

5.2. Webový prostor, vytvořený profil a přihlašovací údaje budou objednateli poskytnuty do 48 hodin od uzavření smlouvy. V této lhůtě bude zaslán objednateli hypertextový odkaz s vytvořeným profilem a to na emailovou adresu uvedenou při uzavření smlouvy. V případě, že objednatel do 24 hodin od doručení tohoto odkazu s profilem objednatele nenamítne dodavateli, že informace zveřejněné na profilu jsou nepravdivé, má se za to, že objednatel se správností informací zveřejněných na profilu souhlasí a potvrzuje tím jejich správnost. 

5.3. Objednatel je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí Asistentovi pro správu profilu. Asistent pro správu profilu je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů.

5.4. Dodavatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.6. VOP.

5.5. Dodavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tematicky spojeny se zaměřením portálu.

 

6. Objednávka služeb

6.1. Smlouvu o přidělení webového prostoru může objednatel s dodavatelem uzavřít vyplněním elektronického formuláře, zasláním emailu, písemným návrhem či telefonicky.

6.2. Vyplní-li objednatel elektronický formulář na webové adrese http://www.katalog-ucetnich.cz/registrace/ považuje se toto za nabídku na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile nabídku na uzavření smlouvy akceptuje dodavatel potvrzením objednávky objednateli některou z forem uvedených v čl. 6.1.

 

7. Cena

7.1. Cena za zařazení do databáze dle délky uzavřené smlouvy:

        7.1.1. 6 měsíců          dle ceníku

        7.1.2. 12 měsíců        dle ceníku

        7.1.3. 24 měsíců        dle ceníku

7.2. Cenu za provedené služby je objednatel povinen uhradit na základě daňového dokladu zaslaného dodavatelem objednateli se 14 denní splatností.

7.3. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny za zveřejnění informací a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo deaktivovat profil objednatele.

7.4. Objednatel je povinen i v případě deaktivovaného profilu hradit cenu za zveřejnění informací dle čl. 7.1.

7.5. Uhradí-li objednatel řádně dlužnou cenu za zařazení do databáze, dodavatel aktivuje profil do 48 hodin od obdržení úhrady ceny za zařazení do databáze.

 

8. Sankce

8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.3. Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání dlužné částky činí 702,- Kč

 

9. Doba platnosti smlouvy

9.1. Smlouva o přidělení webového prostoru je uzavřena na 6, 12 a 24 měsíců s automatickým prodloužením.

9.2. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala písemnou výpověď, že s prodloužením nesouhlasí a to 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3. Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li objednatel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu.

 

10. Odstupné

10.1. Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za zařazení do databáze od smlouvy odstoupit a pro tento případ je povinen zaplati dodavateli odstupné za provedenou práci.

10.2. V případě dle čl. 10.1. smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 70% ceny z uzavřené smlouvy .

10.3. Odstupné dle čl. 10.1. a 10.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od uzavřené smlouvy o zařazení do databáze odstupuje před uhrazením ceny za zveřejnění v databázi a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

 

11. Garance získání zakázky a vrácení peněz

11.1. Novým objednatelům služby, kteří v období 1.2.2014 až 31.12.2014 zakoupí dvouletý tarif garantujeme získání minimálně 1 zákazníka. V případě, že tento objednatel nezíská během plnění dvouleté služby minimálně 1 zákazníka, vrátí dodavatel služby registrační poplatek v plné výši na vyžádání objednatele.

11.2. V případě nespokojenosti či budoucího uplatnění nároku vrácení registračního poplatku je objednatel povinen informovat e-mailovou zprávou na e-mail info@podpora24.com dodavatele služby za účelem sjednání nápravy cílení v profilu objednatele pro zasílání poptávek, nejpozději však během první poloviny období plnění služby.

11.3. Požádat o vrácení peněz může pouze odběratel, který tak učiní nejpozději 10 dní před koncem platnosti smlouvy a který si v průběhu období plnění služby minimálně 2x plně editoval svůj profil, který má správně a kompletně nastavené všechny parametry svého profilu a využité všechny služby dodavatele a který v průběhu služby publikoval minimálně 1 vlastní článek o rozsahu alespoň 2500 slov ve službě Články.

11.4. V případě, že ani přes dodržení bodů 11.2. a 11.3. objednatel prohlašuje, že nezískal v průběhu služby žádného zákazníka, musí toto prohlášení doručit dodavateli písemně nejpozději do 10 dní od konce období plnění služby. Dodavatel pak má právo požádat o předložení potřebného počtu vydaných faktur objednatelem za období plnění služby a o všechny kontakty na tyto zákazníky objednatele, tak aby si mohl prověřit pravdivost tvrzení odběratele. K tomuto vyzve dodavatel odběratele písemně, přičemž mu objednatel musí vyhovět nejpozději do 14 dní a následně mu být při tomto zkoumání nápomocen. Dodavatel má poté 90 dní na verifikaci tvrzení objednatele.

 

12. Změna všeobecných obchodních podmínek

12.1. Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Změna VOP bude objednateli oznámena ve formě emailové zprávy. Nesouhlasí-li objednatel se změnou VOP, má právo smlouvu o poskytnutí webového prostoru vypovědět. Smluvní strany si pro tento případ sjednávají výpovědní dobu v délce trvání 3 měsíců.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Všechny otázky touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2014.

 

Aktuální ceny služeb

 

V Praze 1.2.2014

 

_____________________________________________

 

Všeobecné obchodní podmínky portálu katalog-ucetnich.cz platné od 1. 1. 2013

 

1.      Úvodní ustanovení

1.1.   Společnost SEO -SITE:COM s.r.o. vydává dle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

1.2.   Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, změně a ukončení smlouvy o přidělení webové prostoru.

 

2.      Smluvní strany

2.1.   Dodavatel:               

Společnost SEO -SITE:COM s.r.o., IČ: 279 54 307,  DIČ: CZ279 54 307

zapsaná pod spisovou značkou C 129105 vedená u rejstříkového soudu v Praze,

Kontaktní adresa a sídlo: Basilejské náměstí 10, Praha 3, 130 00

tel.: +420 800 787 800, mob.: +420724784726,

Bankovní spojení: 150014379/0800

 2.2.   Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu, jejímž obsahem je zveřejnění informací na portálu www.katalog-ucetnich.cz.

 

3.      Definice pojmů

3.1.   Profil je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném odběrateli. Těmito informacemi jsou zejména jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. Vždy je součástí profilu odkaz na mapu.

3.2.   Login je přihlašovací jméno uživatele. Heslem se rozumí soubor znaků, který slouží pro identifikaci odběratele a při přihlášení do systému (dále jen„přihlašovací údaje“).

3.3.   Zařazení dle kraje - vytvořený profil je zařazen do jednoho či více konkrétních krajů. Profil je zařazen do kraje dle sídla odběratele, nestanoví-li odběratel jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo odběratele, není v ceně služby.

3.4.   Zařazení dle okresu - vytvořený profil je zařazen do libovolného počtu okresů v kraji dle čl. 3.3.

3.5.   Zařazení dle služby - profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody s odběratelem nebo dle zaměření jeho podnikání.

3.6.   Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla odběratele, okresech a službách.

3.7.   Délkou poskytování služby se rozumí doba, na kterou byla smlouva uzavřena. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva.

3.8.   Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu odběratele, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.9.   TOPováním se rozumí placená služba, kterou je odběrateli zajištěna vždy jedna z 1. – 5. pozice, a to buď dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Profily na 1. – 5. se střídají. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@katalog-ucetnich.cz. Tato služba není základní službou.

3.10.                   Umístění do sekce TIP - služba, dle které je odběratel umístěn do sekce „TIP“. Aktuální ceny zařazení do služby „TIP“ jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@katalog-ucetnich.cz. Tato služba není základní službou.

3.11.                   Osobní asistent je taková osoba, kterou provozovatel přidělí každému registrovanému uživateli pro správu profilu a sdělí uživateli kontakt na osobního asistenta.Tato služba není základní službou.

 

4.      Popis služby

4.1.   Katalog-ucetnich.cz je specializovaný portál, který nabízí účetním možnost webové prezentace svých služeb.

4.2.   Každému registrovanému odběrateli je vytvořen profil na dohodnuté pozici, tzn. v kraji, okrese a službě.Tuto pozici provozovatel není oprávněn bez výslovného souhlasu odběratele měnit.

4.3.   Pozice může být změněna pouze tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný uživatel TOPování. Tím se tento odběratel zařadí před již registrované uživatele, kterým se takto sníží pozice. Profil se však neposuneo více než o 5 pozic.

4.4.   K vytvořenému profilu je každému odběrateli poskytnut přihlašovací údaje. Tyto údaje slouží odběrateli k přístupu k profilu. Rovněž odběrateli umožňují změnu údajů na profilu.

4.5.   Změny profilu musí být schváleny administrátorem služby. Případné změny je administrátor povinen schválit do 48 hodin od jejich provedení.

4.6.   Dodavatel nezveřejní informace uvedené odběratelem jestliže:

4.6.1.     jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy

4.6.2.     jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek

4.6.3.     jsou způsobilé přivodit provozovateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst

 

5.     Rozsah poskytovaných služeb

5.1.   Každému registrovanému odběrateli je vytvořen profil, který obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu jsou přiřazeny přihlašovací údaje.

5.2.   Webový prostor, vytvořený profil a přihlašovací údaje budou odběrateli poskytnuty do 48 hodin od uzavření smlouvy.

5.3.   Odběratel je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí Asistentovi pro správu profilu. Asistent pro správu profilu je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dní.

5.4.   Dodavatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.6. VOP.

5.5.   Dodavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tematicky spojeny se zaměřením portálu.

 

6.      Objednávka služeb

6.1.   Smlouvu o přidělení webového prostoru může odběratel s provozovatelem uzavřít vyplněním elektronického formuláře, zasláním emailu, písemným návrhem či telefonicky.

6.2.   Vyplní-li odběratel elektronický formulář na webové adrese http://www.katalog-ucetnich.cz/registrace/ považuje se toto za nabídku na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile nabídku na uzavření smlouvy akceptuje provozovatel potvrzením objednávky odběrateli některou z forem uvedených v čl. 6.1.

6.3.   Objednávku lze stornovat pouze po uhrazení storno poplatku, který činí 70% ceny objednávky. Odběratel musí podat dodavateli písemnou žádost o vystavení proforma faktury ve výši storno poplatku se splatností 5 dnů. Po uhrazení poplatku bude smlouva mezi dodavatelem a odběratelem stornována a služba bude zrušena.

6.4.   Nebude-li uhrazen storno poplatek v termínu splatnosti, zůstává objednávka platná v plné výši a žádosti o storno nebude dále dodavatelem vyhověno.

 

7.      Cena

7.1.   Cena za zveřejnění informací dle délky uzavřené smlouvy:

7.1.1.     6 měsíců          dle ceníku

7.1.2.     12 měsíců        dle ceníku

7.1.3.     24 měsíců        dle ceníku

7.2.   Cenu za provedené služby je odběratel povinen uhradit na základě vystavené proforma faktury zaslané dodavatelem odběrateli se 14 denní splatností.

 

8.      Sankce

8.1.   Poruší-li odběratel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2.   Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.3.   Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání dlužné částky činí 702,- Kč

 

9.      Doba platnosti smlouvy

9.1.   Smlouva o přidělení webového prostoru je uzavřena na 6,12 a 24 měsíců s automatickým prodloužením.

9.2.   Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala písemnou výpověď, že s prodloužením nesouhlasí a to nejpozději 30 dní před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3.   Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li odběratel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu.

 

10.     Garance získání zakázky a vrácení peněz

10.1.                   Novým odběratelům služby, kteří v období 1.1.2013 až 31.1.2014 zakoupí dvouletý tarif garantujeme získání minimálně 1 zákazníka. V případě, že tento odběratel nezíská během plnění dvouleté služby minimálně 1 zákazníka, vrátí dodavatel služby registrační poplatek na vyžádání odběratele.

10.2.                   V případě nespokojenosti či budoucího uplatnění nároku vrácení registračního poplatku je dodavatel povinen informovat e-mailovou zprávou na e-mail info@katalog-ucetnich.cz poskytovatele služby za účelem sjednání nápravy cílení v profilu dodavatele pro zasílání poptávek, nejpozději však během první poloviny období plnění služby.

10.3.                   Požádat o vrácení peněz může pouze odběratel, který si v průběhu období plnění služby minimálně 2x plně editoval svůj profil, který má správně a kompletně nastavené parametry svého profilu a který v průběhu služby publikoval minimálně 1 vlastní článek o rozsahu alespoň 2500 slov ve službě Články.

10.4.                   V případě, že ani přes dodržení bodů 10.2. a 10.3. odběratel prohlašuje, že nezískal v průběhu služby žádného zákazníka, musí toto prohlášení doručit dodavateli písemně nejpozději do 10 dní od konce období plnění služby. Dodavatel pak má právo požádat o předložení potřebného počtu vydaných faktur odběratelem za období plnění služby a o všechny kontakty na tyto zákazníky odběratele, tak aby si mohl prověřit pravdivost tvrzení odběratele. K tomuto vyzve dodavatel odběratele písemně, přičemž mu odběratel musí vyhovět nejpozději do 14 dní a následně mu být při tomto zkoumání nápomocen. Dodavatel má poté 90 dní na verifikaci tvrzení odběratele.

 

11.     Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1.                   Provozovatel je oprávněn změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Smluvní závazek se však vždy řídí všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době vzniku takovéhoto závazku.

 

12.     Závěrečná ustanovení

12.1.                   Všechny otázky touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem.

12.2.                   Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od  1.1.2013

 

Aktuální ceny služeb

 

V Praze 1.1.2013

 

 

Všeobecné obchodní podmínky portálu Katalog-ucetnich.cz pro smlouvy uzavřené do 31.12.2012

1. Úvodní ustanovení:

Společnost SEO -SITE:COM s.r.o. vydává podle §273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“)

2. Smluvní strany:

Provozovatel:

  • Společnost SEO -SITE:COM s.r.o., IČ: 279 54 307,
  • zapsaná pod spisovou značkou C 129105 vedená u rejstříkového soudu v Praze,
  • Kontaktní adresa: Basilejské náměstí 10, Praha 3, 130 00
  • tel.: +420 800 787 800, mob.: +420724784726,
  • Bankovní spojení: 150014379/0800

Objednatel:

  • fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře se společností SEO -SITE:COM s.r.o. smlouvu jejímž obsahem je prezentace na portálu www.katalog-ucetnich.cz

3. Vymezení pojmů

3.1. Profil

Profil je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném zákazníkovi. Těmito informacemi jsou zejména: Jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. Vždy je součástí profilu odkaz na mapu.

3.1.1. Login a heslo

Login je přihlašovací jméno uživatele, heslem se rozumí soubor znaků, který slouží pro identifikaci zákazníka při přihlášení do systému. (Dále jako přihlašovací údaje)

3.1.2. Zařazení dle kraje.

Vytvořený profil je zařazen do jednoho či více konkrétních krajů.  Profil je zařazen do kraje dle sídla objednatele, nestanoví-li objednatel jinak. Umístění profilu do jiných krajů než je sídlo objednatele není v ceně služby.

3.1.3. Zařazení dle okresu

Vytvořený profil je zařazen do konkrétního okresu.

3.1.4. Zařazení dle služby

Profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody se zákazníkem.

3.2. Délka poskytování služby

Délkou poskytování služby se rozumí doba, po kterou je profil zveřejněn. Tato lhůta začíná dnem, kdy je profil zveřejněn a zákazníkovi byly zaslány přihlašovací údaje.

3.3. Pozice

Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu zákazníka, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.4. TOPování

Placená služba, kterou je zákazníkovi zajištěna 1. – 5. pozice, a to buď – dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@katalog-ucetnich.cz.

3.5. Umístění do sekce TIP

Placená služba, dle které je zákazník umístěn do sekce „TIP“. Aktuální ceny zařazení do služby „TIP“ jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@katalog-ucetnich.cz.

3.6. Asistent pro správu profilu

Provozovatel přidělí každému registrovanému uživateli asistenta pro správu profilu a sdělí uživateli kontakt na asistenta.

4. Popis služby

4.1. Katalog-ucetnich.cz je specializovaný portál, který nabízí účetním možnost webové prezentace.

4.2. Každému registrovanému zákazníkovi je vytvořen profil na dohodnuté pozici. Tato pozice je fixní a provozovatel není oprávněn ji bez výslovného souhlasu zákazníka měnit.

4.3. Pozice může být změněna pouze tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný uživatel TOPování. Tím se tento zákazník zařadí před již registrované uživatele, kterým se takto sníží pozice. Profil se však v žádném případě nesmí posunout více než o 5 pozic.

4.4. K vytvořenému profilu je každému zákazníkovi poskytnuto přihlašovací jméno a heslo, kterým si tento profil upravuje.

4.5. Provede-li uživatel v profilu změnu, bude profil na nejdéle 48 hodin stažen, dokud změna nebude schválena administrátorem, a to zejména kvůli možnému zásahu do obsahu profilu neoprávněnými osobami.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

  • jsou v rozporu s právním řádem České republiky
  • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
  • jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu
  • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele

5. Rozsah poskytovaných služeb

5.1. Každému registrovanému uživateli je vytvořen profil, který obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu jsou přiřazeny přihlašovací údaje. Uživatel je oprávněn login a heslo měnit.

5.2. Uživatel je oprávněn profil upravovat pod odkazem http://www.katalog-ucetnich.cz/profil-uzivatele/ po zadání přihlašovacích údajů.

5.3. Zákazník je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí Asistentovi pro správu profilu. Asistent je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dní.

5.4. Provozovatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.6. VOP, zákony České republiky, dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku nebo zájmy provozovatele.

5.5. Provozovatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tématicky spojeny se zaměřením portálu.

6. Cena zápisu

6.1. Cena zápisu je stanovena dle konkrétní délky zápisu.

 

6.1.1. Půlroční zápis – cena 2500 Kč bez DPH

 

6.1.2. Roční zápis – cena 4000 Kč bez DPH

 

6.1.3. Dvouletý zápis – cena 6600 Kč bez DPH

 

7. Objednávka služeb

7.1. Smlouvu lze uzavřít písemným vyplněním formuláře nebo ústní formou.

7.2. Písemnou formou se rozumí uzavření objednávky vyplněním formuláře na adrese http://www.katalog-ucetnich.cz/registrace/, a následné potvrzení objednávky na základě telefonického hovoru s oprávněnou osobou provozovatele.

7.3. Ústní formou lze objednávku uzavřít dle §53 Občanského zákoníku. Ústně je smlouva uzavřena, souhlasí-li zákazník s poskytováním služeb portálu www.katalog-ucetnich.cz, je dohodnuta cena, délka registrace, jsou sděleny identifikační údaje zákazníka jako IČO, kontaktní adresa a kontaktní e-mail zákazníka. V případě právnické osoby musí smlouvu uzavřít osoba, která je oprávněna společnost zavazovat, dle zákona 513/1991 Sb.

7.4. Registrovaným uživatelem může být pouze osoba, která smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

8. Doba platnosti smlouvy

8.1. Smlouvu lze uzavřít na půl roku, rok nebo dva roky a to s jedním automatickým prodloužením.

8.1.1. Smlouva uzavřena s automatickým prodloužením, se prodlužuje za stejných podmínek a na stejné období, nevypoví-li ji zákazník 30 dnů před ukončením její platnosti. Pozice zákazníka zůstává zachována.

8.1.2. Vypoví-li zákazník smlouvu v průběhu výpovědní lhůty, končí její platnost posledním dnem lhůty, na kterou byla služba objednána. Zákazník ztrácí možnost získání své předešlé pozice v katalogu. Smlouvu lze vypovědět zasláním písemné výpovědi na adresu provozovatele.

8.1.3. Nebylo-li písemně ujednáno jinak, má se za to, že smlouva byla uzavřena dle čl. 8.1.1. VOP

9. Odstoupení od smlouvy.

9.1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit zasláním písemné výpovědi do 14 dnů po uzavření smlouvy.

10. Změna Všeobecných obchodních podmínek

10.1. Provozovatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky portálu katalog-ucetnich.cz měnit. Tato změna je však neúčinná pro zákazníky s platnou smlouvou. Práva a povinnosti smluvních stran se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době uzavření smlouvy.

11. Další práva a povinnosti

11.1. Veškerá další práva a povinnosti z uzavřené smlouvy zde výslovně neuvedená, se řídí zákonem 513/1991 Sb. (Obchodním zákoníkem) v platném znění.

12. Platnost VOP

12.1. Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1.08.2009

 

1. Dodatek ke Všeobecným Obchodním Podmínkám platný od 01.08.2012

 
V rámci telefonické objednávky je nezbytně nutné, aby klient uvedl verifikační heslo. Verifikační heslo představuje důvěrnou informaci, kterou zná pouze zákazník, případně jeho nejbližší okolí. 
Toto heslo slouží jako ochrana Vašeho profilu před změnou neoprávněnou osobou. Na toto verifikační heslo se Vás při telefonické editaci může operátor dotázat - tím dochází k zvýšení zabezpečení. 
Bez sdělení verifikačního hesla, zpravidla není možné objednat si služby telefonicky.