Důležité změny, které za Vás pohlídáme

Intras Consulting, a.s.

Autor: Intras Consulting, a.s.

Naše poslání je poskytnout vysoce kvalitní zpracování administrativních úloh za zlomek obvyklé výše nákladů na klientovy vlastní zdroje.  Proč použít…

Více o autorovi

Výdajové paušály pro rok 2015

Od ledna 2015 dojde k dalšímu omezení použití výdajových paušálů. Nově se bude omezení týkat 60% a 80% výdajových paušálů. Doposud tomu bylo pouze u 30% a 40% výdajových paušálů.

Maximální výše paušalizovaných výdajů je omezena příjmy ve výši 2 milionů korun.

Absolutní částka výdajů je omezena a to:

 •  v případě 30% paušálních výdajů částkou 600 000 Kč
 •   v případě 40% paušálních výdajů částkou 800 000 Kč
 •   v případě 60% paušálních výdajů částkou 1 200 000 Kč
 •   v případě 80% paušálních výdajů částkou 1 600 000 Kč

Uplatní-li podnikatel v roce 2014 výdajový paušál a v roce 2015 bude uplatňovat skutečné výdaje, ukládá mu zákon povinnost zvýšit základ daně o hodnotu neuhrazených pohledávek a nespotřebovaných zásob zboží a materiálu. Úpravu provede v řádném daňovém přiznání za rok 2014, případně v dodatečném přiznání, rozhodne-li se ke změně až v průběhu roku 2015.  Tyto úpravy základu daně ovlivňují dále základ pro výpočet pojistného na sociálním a zdravotním pojištění. Jejich promítnutí do předkládaných přehledů je tak dalším nezbytným administrativním krokem.

Překážky ve využití výdajových paušálů tím nekončí. I přes protesty a náznaky možné změny zůstává nadále v platnosti omezení uplatnění slevy na dani na manžela/ manželku a vyživované děti. Při souběhu příjmů ze samostatné činnosti, pronájmu a ze zaměstnání bude nárok na daňové úlevy zachován za podmínky, že základ daně s využitím paušálu bude menší než 50 % celkového základu daně.

Šance na opětovné získání zrušené slevy na dítě stále existuje

Očekáváme rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) ve věci stížnosti napadající zrušení slevy na dítě. Pokud ÚS stížnosti vyhoví, okruh oprávněných se zvonu zvětší podobně, jako se tomu stalo v důsledku rozhodnutí o slevě na poplatníka pro pracující důchodce. Její zrušení shledal ÚS jako diskriminační.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám v daném tématu poskytneme podporu http://intras.cz/vsechny-novinky/185-vydajove-pausaly-pro-rok-2015

 

Změny u životního pojištění od ledna 2015

Od prvního ledna vejde v platnost novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné upravuje podmínky pro daňové zvýhodnění u soukromého životního pojištění.

Do konce roku si pojištěnci mohou vybrat, zda z pojištění budou chtít provádět mimořádné výběry nebo si jej odečítat z daní. Obojí od nového roku již nebude možné.

Pro zachování odpočtu na dani ve výši až 12 000 korun ročně je potřeba, aby pojištěnci podepsali dodatek ke smlouvě s novými podmínkami, ve kterém se zříkají mimořádných výběrů v průběhu trvání smlouvy.

Fakticky se touto změnou znemožňuje doposud legální způsob použití životního pojištění jako levnější alternativy vyplácené mzdy.

Tato změna tak přináší i nemalou komplikaci pro zaměstnavatele, kteří budou nuceni zjišťovat od zaměstnanců, kterou variantu ke svému životnímu pojištění zvolili. V případě, že dodatek podepsali, může zaměstnavatel postupovat stejným způsobem jako doposud. Pokud však zaměstnanec na nové podmínky nepřistoupí, nebo je poruší a bude si chtít odpočet na dani nárokovat, má zaměstnavatel povinnost z příspěvku odvést zdravotní a sociální pojištění.

Zaměstnavatelé, kteří umožnili zaměstnancům získávat část mzdy prostřednictvím životního pojištění, nyní musí také učinit rozhodnutí. Rozhodnutí o tom, zda případné zvýšení hrubé mzdy realizované v minulosti prostřednictvím životního pojištění chtějí nadále dodržet. Pokud ano, musí počítat s možností dalšího nákladu ve výši 34% vykázaného pojistného.

Naše mzdové oddělení se bude v případě absence jasného projevu vůle dotazovat vedoucích pracovníků za účelem zjištění skutečného stavu. Vyhneme se tak riziku daňových nedoplatků. 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám v daném tématu poskytneme podporu http://intras.cz/vsechny-novinky/186-zmeny-u-zivotniho-pojisteni-od-ledna-2015 

 

Zvýšení minimální mzdy od ledna

Vláda schválila nařízení, kterým se od 1. ledna 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda vzroste z 50,60 Kč na 55 Kč. 

Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů. Pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za cíl stabilizovat postavení této specifické skupiny zaměstnanců na trhu práce.

 

Mzdové náklady zaměstnavatele stoupnou

V pracovní smlouvě nebo mzdovém výměru sjednává zaměstnavatel se zaměstnancem hrubou mzdu. Zaměstnavatel však za zaměstnance odvádí povinné pojistné. Součet hrubé mzdy a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance činí mzdové náklady (tolik zaměstnanec skutečně stojí).

Zvýšení minimální mzdy o 700 Kč měsíčně znamená pro zaměstnavatele zvýšení mzdových nákladů u zaměstnance pracujícího za minimálním mzdu o 938 Kč.

 

Vybrané daňové změny související se zvýšením minimální mzdy

Od výše minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku se odvíjí i některé daňové limity. Např. jak vysoký musí být příjem pro uplatnění daňového bonusu nebo nad jaký příjem se daní důchody.

 • Při minimální mzdě k 1. lednu 2015 ve výši 9 200 Kč by nárok na daňový bonus za rok 2015 měl rodič dítěte, který má roční příjmy vyšší než 55 200 Kč (9 200 Kč x 6). Na daňový bonus má nárok rodič, jehož daňová povinnost je nižší než uplatněné daňové zvýhodnění na děti.

Důchody se v Česku daní výjimečně. Zdaňují se pouze důchody nad 36násobek minimální mzdy. Od daně z příjmu fyzických osob budou za rok 2015 osvobozeny důchody do roční částky 331 200 Kč (9 200 Kč x 36).

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám v daném tématu poskytneme podporu http://intras.cz/vsechny-novinky/183-zvyseni-minimalni-mzdy-od-1-1-2015 

 

Sleva na školku - školkovné

Poslanecká sněmovna přehlasovala 4. 11. 2014 veto prezidenta Miloše Zemana a prosadila tak zákon o dětských skupinách.

 Rodiče si budou moci uplatnit novou slevu na dani ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Poprvé tuto slevu bude možno uplatnit již za rok 2014.  Sleva na dani bude poskytnuta ve výši prokazatelně vynaložených výdajů, maximálně však do výše minimální mzdy, tj. 8.500 Kč pro rok 2014 (9.200Kč pro rok 2015) na jedno dítě. Výši výdajů bude muset potvrdit školka nebo provozovatel zařízení předškolního vzdělávání.  Za náklad na umístění dítěte se považuje jen školkovné, nikoli další výdaje jako například stravování.

Stejně jako stávající slevu na dítě si novou slevu za školkovné bude moci odečíst jen jeden z rodičů, nelze ji tedy rozdělit mezi dvě osoby.Rodiče budou moci slevu využívat maximálně do věku sedmi let dítěte. Jakmile dítě nastoupí ke školnímu vzdělávání, nárok na slevu zaniká.

 

UPLATNĚNÍ / VÝPOČET SLEVY

Podobně jako sleva na poplatníka či vyživované dítě se odečítá z vypočtené daně. Jde o slevu, která se bude odečítat jednou za rok (v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání). Aby bylo možno školkovné  odečíst, musí s uplatnitelem slevy dítě žít ve společně hospodařící domácnosti.

Sleva se nerozpočítává na měsíce, je tedy jedno, zda dítě navštěvuje předškolní zařízení celý rok, nebo třeba jen jeden měsíc. Vždy se uvažuje celý kalendářní rok. Nárok na slevu a její výši se musí prokázat. Předškolní zařízení vystaví potvrzení o výši zaplacených poplatků, to se pak jako příloha vloží k daňovému přiznání nebo předloží mzdové účetní u zaměstnavatelev případě ročního zúčtování. Na rozdíl od standardní slevy na dítě však nová sleva nepočítá s takzvaným bonusem. To znamená, že pokud budou mít rodiče daňovou povinnost nižší, než je sleva, nebudou sice platit žádné daně, ale žádné peníze od státu nezískají.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám v daném tématu poskytneme podporu http://intras.cz/vsechny-novinky/182-sleva-na-skolku-skolkovne 

 

Důležité změny v DPH

Pokud na plánované mimořádné schůzi poslanecká sněmovna schválí senátem vrácený návrh novely zákona o DPH a podaří se jej včas publikovat ve sbírce, změní se od ledna poměrně zásadním způsobem úprava daně z přidané hodnoty v ČR. Mezi nejdůležitější změny, které postihnou daně odváděné firmami, patří zejména tyto:

Druhá snížená sazba ve výši 10%:

Od 1. ledna 2015 bude nově zavedena třetí sazba DPH ve výši 10 % (sazby 21 % a 15 % budou i nadále platné; zároveň nevstoupí v platnost zákon, jímž měla být zavedena od 1. 1. 2016 jednotná sazba DPH ve výši 17,5 %).  Do této nové sazby DPH budou spadat léky, tištěné knihy, kojenecká výživa a potraviny pro malé děti. Seznam veškerého zboží zařazeného do druhé snížené sazby daně je uveden v příloze 3a Zákona o DPH.

Zachování stávající výše obratu jeden milion korun pro povinnou registraci plátce: 

Od 1. 1. 2015 měla být zákonem č. 502/2012Sb snížena výše obratu nutná pro vznik povinnosti stát se plátcem DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. Novelou zákona o DPH však byla tato úprava zrušena a od 1. 1. 2015 tedy zůstává stávající výše obratu 1 mil. Kč zachována.

Doklad k přijaté platbě a doklad o použití:

Nově, rovněž od 1. 1. 2015, musí doklad k přijaté platbě i doklad o použití obsahovat rozsah plnění.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse-charge): 

S účinností od 1. dubna 2015 je navrženo rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti nově i na dodání mobilních telefonů, integrovaných obvodů (mikroprocesorů), herních konzolí, přenosných zřízení pro automatizované zpracování dat (tabletů, laptopů atd.), obilovin a technických plodin, surových či polozpracovaných kovů v případě, že celková částka základu daně za toto zboží překročí částku 100 00 Kč (v současné době se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje na zlato, některé druhy odpadů nebo při poskytnutí stavebních a montážních prací).  Bude-li nařízení schváleno vládou do konce roku, bude seznam zboží a služeb podléhající nově přenesení daňové povinnosti uveden v příloze č. 6 Zákona o DPH.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám v daném tématu poskytneme podporu http://intras.cz/vsechny-novinky/181-dulezite-zmeny-v-dph-platne-od-112015 

 

Úloha prokuristy

Prokura je zvláště široce vymezená a vůči třetím osobám co do účinků neomezitelná plná moc, která zakládá oprávnění prokuristy zastupovat podnikatele v určitém rozsahu - zmocnění ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. 

Prokura je zvláštní plná moc, která je specifickyupravena v občanském zákoníku. Na rozdíl od plné moci udělované podle ustanovení občanského zákoníku má prokura řadu zvláštností. Nejdůležitější z nich je skutečnost, že její rozsah je dán již zákonem, že může být udělena jen fyzické osobě, a že osoba, která vystupuje jako zmocnitel, může být jen podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku.

Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, které se týkají provozu podniku. Zákonem je omezen tak, že nemůže zcizovat a zatěžovat nemovitosti podnikatele, nicméně i toto omezení lze vyloučit. Všechna další jiná ustanovení v listině o udělení prokury by činila prokuru neplatnou. To však neznamená, že podnikatel nemůže omezit prokuristu vnitřními pokyny.

Prokura je účinná zápisem do obchodního rejstříku, její zápis má tedy konstitutivní povahu. Prokura může být udělena jak jedné fyzické osobě, tak i vícero osobám. V druhém případě je nutné stanovit, zda prokuristé jednají samostatně nebo zda je potřebný souhlas dvou, více či všech prokuristů.

Při jednání prokuristy je třeba, aby prokurista dbal na správné podepisování. Vedle označení firmy podnikatele, za kterou jedná, je nutné učinit vlastní podpis prokuristy a doplnit dodatek označující prokuru.

Přestože zákon přiznává prokuře určitá specifika, neklade na osobu prokuristy žádné podmínky týkající se odbornosti, zkušenosti, spolehlivost nebo bezúhonnosti. Je věcí podnikatele, který prokuru uděluje, aby zvolil správně. Koneckonců své vlastní odpovědnosti se udělením prokury nezbavuje.

Prokuru lze účinně využít v situaci, kdy podnikatel sám nebo statutární zástupce není buď odborně zdatný v některých záležitostech, nebo se vlastního jednání za společnost nemůže z různých jiných důvodů aktivně účastnit. Prokura je dobrou volbou pro zahraniční podnikatele, kteří tráví většinu svého času mimo ČR nebo jejich jazykové vybavení.

Intras Consulting, a.s. může v odůvodněných případech vedle interim managementu nabídnout svým klientům prostřednictvím svých pracovníků i fungování na pozici prokuristy.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám v daném tématu poskytneme podporu http://intras.cz/vsechny-novinky/180-prokura 

 

Větší kontrola mezinárodních firem - povinné vykazování transakcí se spojenými osobami

Od zdaňovacího období 2014 budou mít právnické osoby novou vykazovací povinnost, která se bude týkat transakcí se spojenými osobami.  Znamená to, že poprvé při podání daňového přiznání za rok 2014 bude muset daňový subjekt vyplnit samostatnou přílohu s přehledem transakcí se spojenými osobami.

 

Tato příloha bude povinná pro právnické osoby, které splňují alespoň jedno z těchto kritérií:

 •  Čistý obrat převyšuje částku 80 mil. Kč
 •   Hodnota celkových aktiv je vyšší než 40 mil.Kč
 •   Průměrný přepočtený stav zaměstnanců je větší než 50

A zároveň:

 •  Uskutečnily transakci s osobou spojenou, která má sídlo v zahraničí nebo
 •  v daňovém přiznání vykázaly ztrátu a zároveň uskutečnily transakci o osobou spojenou, nebo
 •   jsou držitelem příslibu investičních pobídek a uplatňují slevu na dani dle paragr.35a a 35b zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., pokud současně uskutečnili transakci s osobou spojenou

Tato příloha se bude vyplňovat samostatně pro vztahy s každou spojenou osobou. Příloha obsahuje jak informace sloužící k identifikaci spojené osoby (název osoby a stát sídla), tak i informace o objemu transakcí v členění:

 •  hmotný/nehmotný/finanční majetek
 •  zásoby materiálu, výrobků a zboží
 •  služby, licenční poplatky, úroky, podíly na zisku,
 •  bezúplatná plnění,
 •  pohledávky, závazky.

 Důvodem zavedení nové povinnosti je zvýšení kontroly v této oblasti. Daňová správa plánuje na základě získaných informací zvýšit počet daňových kontrol v oblasti převodních cen.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám v daném tématu poskytneme podporu http://intras.cz/vsechny-novinky/184-vetsi-kontrola-mezinarodnich-firem-povinne-vykazovani-transakci-se-spojenymi-osobami 

 

Solidární daň není jedinou komplikací pro zaměstnance 

S účinností od ledna 2013 byla do českého daňového řádu zahrnuta nová daň, tzv. solidární daň, jež je uplatňována na příjmy ze závislé činnosti převyšující částku 103.536,- Kč hrubé mzdy měsíčně.

Jistá kategorie zaměstnanců je tedy zatížena novou mzdou. Pominu nyní jakoukoli úvahu o smysluplnosti, přínosu, administrativních nákladech apod. Jednoznačným důsledkem zavedení solidární daně je ovšem povinnost podat vlastní daňové přiznání.

Tato povinnost je ukládána všem zaměstnancům, kterým, byť i jen jedinkrát v roce, vznikla povinnost odvést solidární daň. Většina těchto zaměstnanců třeba ani současně nemá jiné příjmy než ze závislé činnosti resp. z kapitálového majetku a doposud využívala možnosti zúčtování daně zaměstnavatelem.

Zákonodárce tedy určil, že solidární daní zatížení zaměstnanci musí vynaložit další administrativní a často i finanční náklad na zpracování daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob. To vše i přesto, že v běžné situaci bude jakýkoli vedlejší daňový efekt nulový, protože správně vypočtená a odvedená solidární daň nebude zakládat jakékoli nedoplatky či přeplatky, jež by bylo lze zohlednit v daňovém přiznání a to tudíž bude podáváno jako nulové.

Specialisté Intras Consulting, a.s. jsou připraveni pomoci při zpracování daňových přiznání. 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám v daném tématu poskytneme podporu http://intras.cz/vsechny-novinky/151-solidarni-dan-neni-jedinou-komplikaci-pro-zamestnance

 

Zkrácená doba splatnosti faktur 

Od 1. 7. 2013 byl novelizován Obchodní zákoník, který promítá do českého práva evropskou směrnici o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

Novelizací Obchodního zákoníku byla omezena maximální doba splatnosti faktur, což znamená, že pokud si strany nestanoví smluvně splatnost faktur, platí povinnost zaplatit do 30 dnů ode dne:

 • doručení faktury
 • doručení zboží či převzetí služby, pokud bude faktura doručena dříve či nebude možno určit den doručení faktury
 • převzetí zboží nebo služby, bylo-li sjednáno

Strany si mohou sjednat i kratší nebo delší lhůtu, ale Obchodním zákoníkem je stanoveno, že dobu splatnosti delší než 60 dnů lze sjednat jen, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

Za hrubě nespravedlivé se dle § 343b obchodního zákoníku považuje vždy:

 • dohoda vylučující úrok z prodlení
 • dohoda vylučující náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky

Obecně se hrubě nespravedlivým rozumí hrubé porušení poctivých obchodních zvyklostí či v rozporu s dobrou vírou. Co je, či není hrubě nespravedlivé, bude muset ve finále posuzovat soud.

Pokud je dlužníkem veřejný zadavatel, splatnost nesmí v žádném případě přesáhnout 60 dnů, a pokud je splatnost delší než 30 dnů, musí být odůvodněna povahou závazku.

Zákon nijak neomezuje možnost sjednat úhradu ve splátkách, a to ani vůči veřejným zadavatelům.

Další změna se dotkla sankcí za opožděnou úhradu. Věřitel má nově právo požadovat po dlužníkovi, který je neveřejným zadavatelem, úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky minimálně ve výši 1.200 Kč, aniž by musel prokazovat jejich výši.

Od 1.7.2013 byl take vládním nařízením zvýšen zákonný úrok z prodlení ze sedmi na osm procentních bodů nad repo sazbou vyhlášenou ČNB. 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám v daném tématu poskytneme podporu http://intras.cz/vsechny-novinky/145-novela-obchodniho-zakoniku-zkracena-doba-splatnosti-faktur 

 

Institut nespolehlivého plátce

Tento pojem je vymezen v § 106 zákona o DPH, platí od 1. 1. 2013. Podmínkou pro stanovení nespolehlivého plátce je obecně porušení zákonem stanovené povinnosti, která svou intenzitou ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru DPH.

V 1. čtvrtletí 2013 byly zveřejněny metodické informace Generálního finančního ředitelství, které konkrétně vymezují nespolehlivého plátce takto:

 • Plátce poruší své zákonem stanovené povinnosti (nepodává daňová přiznání, nereaguje na výzvy územního pracoviště (ÚP) ), což má za důsledek vyměření daně dle pomůcek. K ohrožení veřejného zájmu dochází v případě, že DPH bude vyměřeno či doměřeno v minimální výši 500 000 Kč.
 • Plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH, a proto správce daně vydal zajišťovací příkaz, který ale nebyl ve lhůtě uhrazen.
 • Správce daně eviduje u plátce po dobu nejméně tří po sobě jdoucích měsíců nedoplatek na DPH ve výši minimálně 10 000 000 Kč.

 

ÚP posoudí jednotlivé podmínky s ohledem na objektivní důvody, které vedly k nesplnění povinností (živelná pohroma, zdravotní důvody), proto ne vždy tyto důvody musí znamenat označení za nespolehlivého plátce.

Pokud je osoba označena za nespolehlivého plátce, může požádat ÚP o vydání rozhodnutí,  že není nespolehlivým plátcem, nejdříve po uplynutí 1 roku.

 Označení o nespolehlivém plátci je uvedeno v registru plátců DPH na stránkách:www.daneelektronicky.cz

 S označením nespolehlivých plátců souvisí ručení příjemce zdanitelného plnění:

Ručení příjemce je definováno v §109 zákona o DPH.

Obecně plátce jako příjemce zdanitelného plnění (odběratel) ručí za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku, která nebyla záměrně odvedena poskytovatelem zdanitelného plnění (dodavatel) v případě, že příjemce zdanitelného plnění věděl nebo vědět mohl, že nastala jedna z těchto skutečností:

 • Daň nebude úmyslně zaplacena
 • Plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit
 • Dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
 • Poskytovatel zdanitelného plnění je označen v registru plátců jako nespolehlivý plátce

 

Možnost, jak předejít ručení za nespolehlivého plátce, představuje využití §109a zákona o DPH:zvláštní způsob zajištění daně, což v praxi znamená, že příjemce zdanitelného plnění může dle tohoto paragrafu zaplatit poskytovateli plnění jen částku bez daně a daň odvést na bankovní účet správce daně. Současně s platbou zašle správci daně údaje dle §109a, odst.2,  zákona o DPH - zejména se jedná o identifikaci poskytovatele a příjemce zdanitelného plnění, částku daně a datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám v daném tématu poskytneme podporu http://intras.cz/vsechny-novinky/143-institut-nespolehliveho-platce