Daňové zvýhodnění v roce 2015

Ing. Lenka Hošková

Autor: Ing. Lenka Hošková

 Na základě živnostenského oprávnění nabízím služby vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a další.…

Více o autorovi

Daňové zvýhodnění v roce 2015

  1. 2. 2015,

Autor: Ing. Lenka Hošková

Zdroj: Zákon o daních z příjmů, Česká daňová správa

Od zdaňovacího období 2015 se mění výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě a pravidla pro jeho poskytování „podle počtu vyživovaných dětí“ ve společně hospodařící domácnosti.

Za vyživované dítě se podle §35c, odst. 6 zákona o daních z příjmů posuzuje:

- dítě vlastní,

- osvojenec,

- dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů (dítě osvojené; dítě převzaté do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu),

- vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit,

- dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči

 

Uplatnění na vyživované dítě je možné jen, pokud je:

  1. a) nezletilým dítětem, b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a

- soustavně se připravuje na budoucí povolání, - nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo - z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

 

Výše daňového zvýhodnění pro rok 2015:

13 404 Kč ročně na jedno dítě (měsíčně 1 117 Kč),

15 804 Kč ročně na druhé dítě (měsíčně 1 317 Kč),

17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě (měsíčně 1 417 Kč)

Pro rok 2015 nadále platí, že pro vyživované dítě s průkazem ZTP/P se zvyšuje daňové zvýhodnění na dvojnásobek.

Výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu poplatníků.

Příklad:

V jedné společně hospodařící domácnosti mají manželé dvě děti, z nich jedno je s průkazem ZTP/P.

Optimální je uplatnit na zdravé dítě daňové zvýhodnění ve výši „na jedno dítě“ tj. 13 404 Kč a na dítě s průkazem ZTP/P výši „na druhé dítě“ tj. 2 x 15 804 Kč = 31 608 Kč.

Maximálně lze za rok uplatnit daňové zvýhodnění v celkové výši 60 300 Kč.

Měsíčně lze uplatnit daňový bonus maximálně do výše 5 025 Kč.

Poplatník má nárok na uplatnění daňového zvýhodnění jen pokud, jeho roční příjem dosahuje alespoň šestinásobku minimální mzdy (6 x 9 200 Kč) tj. 55 200 Kč.

Měsíční daňový bonus náleží poplatníkovi jen v případě, že úhrn měsíčních příjmů ze závislé činnosti dosáhne alespoň polovinu minimální mzdy (9 200 Kč / 2) tj. 4 600 Kč.

Z hlediska nároku na daňové zvýhodnění je rozhodující stav na počátku měsíce. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, kdy se dítě narodilo.

Podmínky uplatnění nároku

Plátce daně přihlédne při výpočtu zálohy na daň k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, jen podepíše-li poplatník do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období Prohlášení k dani.

Daňové zvýhodnění za nových podmínek lze uplatnit u zaměstnavatele poprvé při zúčtování mezd za kalendářní měsíc leden 2015. Za tímto účelem musí poplatník podepsat nový vzor č. 24 tiskopisu Prohlášení k dani.

Posuzování dětí v jedné společně hospodařící domácnosti:

Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení vždy dohromady. Daňové zvýhodnění může uplatňovat jeden z manželů či každý z nich na některé dítě.

Změna počtu dětí v průběhu zdaňovacího období u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti

Změní-li se v průběhu zdaňovacího období počet vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti a v důsledku toho také dojde ke změně ve výši daňového zvýhodnění náležejícího na ostatní děti, jsou poplatníci s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci) povinni tuto změnu neprodleně (tj. do konce měsíce, kdy ke změně došlo) písemně oznámit svému zaměstnavateli a upravit výši daňového zvýhodnění na další děti.

Příklad:

Rodina má dvě děti Adama a Evu. Na Adama uplatňuje daňové zvýhodnění ve výši „na jedno dítě“ a na Evu ve výši „na druhé dítě“. Od září ztrácí nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na Adama, protože se již nepřipravuje soustavně na budoucí povolání.

Výše uplatněných bonusů:

Za období 01-08 na Adama uplatní 8 * 1 117 Kč tj. 8 936 Kč, na Evu uplatní 8 * 1 317 Kč tj. 10 536 Kč

Za období 09-12 na Adama již nedojde k uplatnění daňového bonusu a na Evu se začne uplatňovat daňové zvýhodnění ve výši „na jedno dítě“ tj. 4 * 1 117 Kč tj. 4 468 Kč.

Daňové zvýhodnění u druha a družky:

Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají jejich „vlastní společné děti“, které jsou vyživovanými u obou poplatníků. Až následně se uplatní daňové zvýhodnění na děti, které jsou vyživované pouze u jednoho z poplatníků tj. děti z předchozích manželství.

Příklad:

Mají-li druh a družka např. dvě „společné vlastní“ děti, náleží na ně daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“a ve výši stanovené „na druhé dítě“. V případě, že má např. druh ještě jedno dítě z dřívějšího vztahu, uplatní na něj daňové zvýhodnění ve výši „na třetí a každé další dítě“.

Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče rodičů:

Vzhledem k neexistenci jedné společně hospodařící domácnosti, bude na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část druhým z rodičů s tím, že výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná. A to zejména z důvodů, že výše daňového zvýhodnění se odvíjí od počtu vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti u dvou poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost.