ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PRO FYZICKÉ OSOBY

Ing. Pan Účetní 123

Autor: Ing. Pan Účetní 123

"Nikdo nikdy nevstupuje do neznáma, aniž by tušil, co by ho mohlo čekat," dalo by se řici. Proto bychom si v první řadě měli říct, že samotné…

Více o autorovi

Daň z příjmů fyzických osob činí 15%. ze základu daně. Předmět příjmu daně fyzických osob je příjem ze závislé činnosti v podobě příjmu současného nebo dřívějšího pracovního poměru, v němž pracovník vykonával zaměstnání a činnost, za kterou byl placen, to znamená, že za ni dostával mzdu. Fyzická osoba, která má příjem ze závislé činnosti je označována jako zaměstnanec, za kterého daň odvádí zaměstnavatel, pro kterého vykonává práci podle jeho příkazu na základě smluvního vztahu. Zaměstnanec u zaměstnavatele podepisuje prohlášení k dani. Příjem, který fyzická osoba od zaměstnavatele dostává je samostatným základem daně pro zdanění. Pokud zaměstnanec u zaměstnavatele prohlášení k dani nepodepisuje, zpracovává si daňové přiznání sám a je povinen jej odevzdat do 1. dubna 2014.

Kromě příjmů ze závislé činnosti platí fyzická osoba daň i z příjmů ze samostatné činnosti, což je příjem ze zemědělské činnosti, lesního a vodního hospodářství, příjem ze živnostenského podnikání nebo z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti na zisku. Základem daně tvoří příjmy a tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení. U poplatníka, který je členem komanditní společnosti je součástí základu daně poměrná část daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se podílí člen na zisku komanditní společnosti.

Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou i příjmy z kapitálového majetku, například úroky nebo dividendy. Jedná se o podíly na zisku z majetkového podílu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, podíly na zisku z členství v družstvu a dále úroky či výnosy z cenných papírů. Příjmem z kapitálového majetku může být i podíl na zisku tichého společníka při podnikání, dále úroky či výhry. Jsou to i dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, které není pojistným plněním. Za příjem z kapitálového trhu se rovněž považuje rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu a emisním kursem při jejich vydání. Dani dále podléhají příjmy z nájmu nemovitostí a bytů. Za základ daně se považují příjmy ze získaných nájmů snížené o výdaje vynaložené na jejich provoz a údržbu.

Fyzická osoba do daňového přiznání uvádí i tzv. ostatní příjmy, kterými jsou například příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitých věcí, výhry a podobně.

Daňové přiznání je povinna podat každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob přesáhly 15 tis. korun. Daňové přiznání podává i fyzická osoba, jejíž roční příjmy nepřesáhly 15 tis. korun, ale naopak vykazuje daňovou ztrátu.

Přiznání k dani z fyzických osob za rok 2013 je nutné podat nejpozději v úterý 1. dubna 2014. Pokud daňové přiznání zpracovává pro fyzickou osobu daňový poradce, zákon stanoví termín odevzdání dne 1. července 2014.

 

,