Změny v zákoníku práce od 1. ledna 2012 a výkladové problémy některých jeho ustanovení

ADHOC SERVIS s.r.o.

Autor: ADHOC SERVIS s.r.o.

  Společnost ADHOC SERVIS s.r.o. byla založena za účelem vzdělávání dospělých osob v oblasti daní…

Více o autorovi

Nový seminář " Změny v zákoníku práce od 1. ledna 2012 a výkladové problémy některých jeho ustanovení...


termín konání: 5.12.2011
lektor: Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Americké centrum Plzeň, o.p.s., 1. Poschodí, Dominikánská 9, Plzeň

V průběhu roku 2011 byla připravována rozsáhlá novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jejíž účinnost je stanovena ode dne 1. ledna 2012. Provedené změny jsou zcela zásadní povahy a dotýkají se

a)  postavení zákoníku práce v právním řádu České republiky a jeho vztahu k občanskému zákoníku, a to ve světle nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb.,

b)   opatření vyplývajících z Programového prohlášení vlády ze dne 4. 8. 2010

Jako příklady změn lze uvést k problematice pod písm. a) případy vyloučení použití občanského zákoníku a úprava neplatnosti pracovněprávních úkonů, k opatřením pod písm. b) úpravu zkušební doby, pracovního poměru na dobu určitou, odstupného, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a ke změnám jednotlivých institutů pod písm. c) například možnosti dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nikoli formou agenturního zaměstnávání, okruhu výpovědních důvodů, změn v oblasti pracovní doby, překážek v práci, dovolené, v povinnostech zaměstnanců, konkurenční doložky, potvrzení o zaměstnání, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a další.

Účelem semináře je podrobně přiblížit tyto změny a současně také upozornit na možnosti využívání nové právní úpravy při řešení aktuálních problémů v právních vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vznikajících v současných specifických ekonomických podmínkách.

Současně bude v rámci semináře podán výklad k některým frekventovaným ustanovením pracovněprávních předpisů, jejichž aplikace v praxi činí problémy.

Cílem semináře je na tyto problémy nejen upozornit, ale zaujmout k jejich řešení též stanovisko. Prostor proto bude účastníkům ponechán i k diskusi, v jejímž rámci lze zodpovědět  individuální dotazy.

O b s a h :

 

 1. Legislativní aktuality související se zákoníkem práce, popřípadě i dalšími souvisejícími právními předpisy.

 2. Formy pracovněprávních vztahů, agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance (změny u pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, „staronový“ institut dočasného přidělení zaměstnance a rozdíl oproti agenturnímu zaměstnávání).

 3. Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v souvislosti se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru (např. podmínky pro jmenování a odvolání zaměstnance, převedení zaměstnance nebo rozvázání pracovního poměru, neplatné rozvázání pracovního poměru a důsledky z toho vyplývající pro zaměstnavatele a zaměstnance, změna v poskytování odstupného).

 4. Pracovní doba (její vliv na překážky v práci, náhradu mzdy nebo platu, na určení dovolené).

 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (vstupní a jiné lékařské prohlídky v rámci výkonu závodní preventivní péče, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců na úseku BoZP).

 6. Překážky v práci (na straně zaměstnance a zaměstnavatele, omluvená nepřítomnost a poskytnutí pracovního volna, náhrada mzdy nebo platu, povinnosti zaměstnance k prokázání překážky v práci).

 7. Dovolená (podmínky vzniku práva na dovolenou, její určení a čerpání, nevyčerpaná dovolená)

 8. Prohlubování a zvyšování kvalifikace, rozdíly, závazky zaměstnavatele a zaměstnance a právo zaměstnance na hmotné zabezpečení.

 9. Kolektivní smlouva, vnitřní předpis, konkurenční doložka Doručování písemností (formy a účinky doručení).

 10. Potvrzení o zaměstnání a jeho náležitosti (tzv. „zápočtový list“, oddělené potvrzení a pracovní posudek).

 11. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (významné změny).

 12. Průměrný a pravděpodobný výdělek.

ADHOC SERVIS s.r.o.

Slovanské údolí 76, 318 01 Plzeň

tel: 608 960 683 Markéta Dvořáková – jednatel

www.adhocservis.cz