Změny v dani z příjmů fyzických osob v roce 2013

Bc. Helena Beroušková

Autor: Bc. Helena Beroušková

Kancelář Bc. Heleny Berouškové nabízí kompletní vedení účetnictví a daňové evidence včetně vyhotovení řádné i mimořádné účetní závěrky, rekonstrukci…

Více o autorovi

K 1.lednu 2013 došlo k několika zásadním změnám v oblasti daně z příjmů fyzických osob, důsledky pocítí nejvíce živnostníci, důchodci a lidé s vyššími příjmy. Samotná sazba daně z příjmů fyzických osob se nezměnila. U příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti došlo k omezení u výdajových paušálů, jejich procentní výše sice zůstala zachována, ale u příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, kde lze paušálně uplatnit výdaje ve výši 40% z příjmů, je možné tyto výdaje uplatnit nejvýše do částky 800 000 Kč.  Také u příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku lze i nadále jako paušální výdaj uplatnit částku ve výši 30% z těchto příjmů, tato částka však nesmí být vyšší než 600 000 Kč. Stejné omezení platí i u paušálních výdajů uplatněných u příjmů z pronájmu. Poplatník, který bude chtít výdajový paušál využít, přijde zároveň o možnost uplatnit slevu na vyživovanou manželku a dítě.

Další zásadní změna oproti rokům  předešlým se dotýká pracujících nebo podnikajících starobních důchodců – ti od 1.ledna 2013 přišli o možnost uplatnění základní slevy z daně na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Někteří pracující důchodci se snažili toto znevýhodnění řešit tím, že si zažádali o pozastavení vyplácení starobního důchodu, na to reagovalo Generální finanční ředitelství 8.ledna 2013 vydáním stanoviska, kde je řečeno: „V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.“

Pro rok 2013 došlo také k tzv. solidárnímu zvýšení daně z příjmů fyzických osobu, kdy poplatníci, jejichž roční příjmy převýší 48násobek průměrné mzdy, tedy částku 1 242 432 Kč, zaplatí z příjmů přesahujících tuto hranici dalších 7%. U zaměstnanců bude záloha na solidární příspěvek počítána a odváděna zaměstnavatelem z hrubé měsíční mzdy, která přesahuje 1/12 stanoveného limitu, tedy 103 536 Kč, už v průběhu roku za daný měsíc bez ohledu na výsledný roční příjem. Vzhledem k tomu, že se tato přirážka počítá ze všech zdanitelných  příjmů a ne pouze z peněžního plnění, je třeba počítat s tím, že v úhrnu příjmů je např. zohledněno 1% z pořizovací ceny služebního automobilu, který zaměstnanec používá pro soukromé účely a další benefity poskytované zaměstnavatelem. Dotčené zaměstnance nemine po skončení zdaňovacího období podání daňového přiznání, pokud v alespoň jednom měsíci tento limit překročili. OSVČ budou solidární daň odvádět v rámci daňového přiznání.

Jednou z mála pozitivních změn je skutečnost, že od daně z příjmů fyzických osob je osvobozena platba zaměstnavatele jako příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, dále příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění nebo příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo smrti a to v celkovém úhrnu

30 000 Kč ročně (v roce 2012  byl osvobozen příspěvek v úhrnné výši 24 000 Kč).