VNITŘNÍ FIREMNÍ SMĚRNICE

SMART ekonomický servis, s.r.o.

Autor: SMART ekonomický servis, s.r.o.

SMART ekonomický servis, s.r.o. se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti účetnictví a daní. Specializuje se především na tvorbu vnitřních směrnic…

Více o autorovi

SMART ekonomický servis, s.r.o.

IČO: 291 42 016, DIČ: CZ29142016
 

Ing. Ludmila Havlíčková

tel.: 00420 607 049 102

email: podnikatel.smernice@seznam.cz

web: www.smart-ekonomicky-servis.cz

 

Bc. Monika Staňková - ekonomka

tel.: 00420 607 049 102 

 

 

VNITŘNÍ FIREMNÍ SMĚRNICE PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ
 • Pracovní řád
 • Organizační řád
 • Mzdový předpis prémiový řád
 • Spisový řád
 • Kolektivní smlouva
 • Pravidla pro spolupráci s odborovými orgány
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o zajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci a o zákazu diskriminace
 • Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o požadavcích na oblékání a vzhled zaměstnanců (dress code)
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele vymezující vážné provozní důvody, které umožňují uzavřít pracovní poměr na dobu určitou na dobu delší než 2 roky
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele pro sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zvýšení odstupného při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zvýšení odstupného
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při vytýkacím řízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při hromadném propouštění
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele  ke zkrácení pracovní doby
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele   k zápočtu očisty do pracovní doby
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele   o práci přesčas a o pracovní pohotovosti
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele   pro uplatnění konta pracovní doby •            Vnitřní předpis zaměstnavatele o rozvržení pružné pracovní doby  Cestovní náhrady
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele  o poskytování cestovních  náhrad
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele  o používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele  o provozu dopravních prostředků
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele  k nárokům při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při důležitých osobních překážkách v práci •          Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při důležitých osobních překážkách v práci
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při prostojích a při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
 • Vnitřní předpis o postupu při  provádění  kontrol  dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 dnů  dočasné pracovní neschopnost
 • Vnitřní předpis pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování placeného pracovního volna ze zdravotních důvodů  
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o hromadném čerpání dovolené
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o prodloužení dovolené
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování dovolené
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o dodatkové dovolené
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele poskytování penzijního připojištění se státním příspěvkem
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele pro zvýhodněný nákup zboží
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k příspěvkům na soukromé životní pojištění zaměstnance
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k jazykovému vzdělávání zaměstnanců
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stravování zaměstnanců
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při vypořádání škody způsobené zaměstnancem
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o ochraně věcí odložených zaměstnanci při plnění pracovních úkolů
 • Vnitřní předpis pro provádění osobních prohlídek zaměstnanců
 • Vnitřní předpis pro postup  při provádění zkoušek na alkohol a jiné návykové látky
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při odškodňování pracovních úrazů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o využívání výpočetní techniky a  mobilních telefonů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělku 
 
VNITŘNÍ ÚČETNÍ SMĚRNICE
 • Statut účetní jednotky
 • Systém zpracování účetnictví
 • Účtový rozvrh
 • Oběh účetních dokladů
 • Okamžik uskutečnění účetního případu
 • Podpisový řád
 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Pravidla pro vnitropodnikové účetnictví
 • Druhové a účelové členění provozních nákladů a výnosů
 • Oceňování
 • Oceňování jednotlivého majetku a závazků
 • Oceňování majetku a závazků při pořízení souboru majetku a závazků
 • Evidence valutových a devizových operací
 • Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán
 • Dlouhodobý hmotný majetek - pořízení, zhodnocení, vyřazení
 • Dlouhodobý hmotný majetek - odpisový plán, odpisování
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení, zhodnocení, vyřazení
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - odpisový plán
 • Inventární karta dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání
 • Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku z užívání
 • Drobný hmotný majetek
 • Drobný nehmotný majetek
 • Cenné papíry a podíly
 • Zásoby a jejich evidence
 • Zásoby - materiál (suroviny, obaly, náhradní díla a další položky materiálu
 • Zásoby vlastní výroby
 • Zásoby - zboží
 • Pohledávky po splatnosti
 • Zásady pro tvorbu a použití opravných položek
 • Zásady pro tvorbu a použití rezerv
 • Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů
 • Zásady pro tvorbu dohadných položek
 • Režim statutárních fondů
 • Zásady vedení pokladny
 • Pracovní cesty a cestovní náhrady
 • Stravování zaměstnanců
 • Používání osobních ochranných pracovních prostředků
 • Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci
 • Odložená daň
 • Plán inventarizací
 • Inventarizace majetku a závazků - základní vymezení
 • Příloha - Termínovaný plán inventur
 • Termínovaný plán inventur, inventarizační komise
 • Příloha - Inventarizační zápis
 • Inventurní soupis a inventarizační zápis
 • Postup při fyzických a dokladových inventurách majetku a závazků
 • Inventarizační rozdíly, jejich vzájemné zúčtování a záměny zásob
 • Přirozené úbytky zásob, ztratné, nezaviněné úhyny zvířat
 • Zmetky
 • Protokol o prokazatelné likvidaci zásob
 • Harmonogram účetní závěrky
 • Úschova (archivace) účetních záznamů
 • Daň z přidané hodnoty - zálohy
 • Daň z přidané hodnoty - EU
 • Přehled změn v zákoně o DPH
 • Dobropisy, vrubopisy, slevy a jiná finanční zvýhodnění
 • Platební karty
 • Škody na vlastním a cizím majetku
 • Škody způsobené živelní pohromou a odcizením
 
VNITŘNÍ SMĚRNICE Z OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE
 • Požární ochrana
 • Požární řád pro kotelnu
 • Požární poplachová směrnici
 • Řád ohlašovny požárů
 • Příkaz ke svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření
 • Záznam měření koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachu se vzduchem
 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím •          Pokyny pro činnost požární preventivní hlídky
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k prokazování zdravotní způsobilosti k výkonu práce
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních prostředků a dezinfekčních prostředků
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při předcházení a vznikku poškození zdraví v souvislosti s prací
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zdolávání mimořádných událostí a k zajišťování první pomoci na pracovišti
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele pro práci s tlakovými nádobami
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušování zácvik a přezkušování
 • Záznam o provedení školení požární ochrany v místech svařování
 • Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění servisu, pravidelných prohlídek a zkoušek výtahů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provádění pravidelných revizí elektrických zařízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz elektrických zařízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za řízení provozu údržby elektrických zařízení
 • Vnitřní předpis předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění údržby elektrických zařízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění pravidelných kontrol a revizí elektrických zařízení
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci těhotných žen, kojících žen, matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele pro zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci se zemědělskou technikou při setí, sečení, sklizni sena, sklizni dalších zemědělských plodin, orbu a dalších činností včetně  práce na svažitých pozemcích (rostlinná výroba)
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele pro skladování a zajištění práce u zásobníků sypkých hmot    
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele  ke stanovení pracovních postupů pro práci v živočišné výrobě   
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele
 • Vnitřní předpis k zajišťování pracovně-lékařských služeb