Účetnictví Rychnov nad Kněžnou - Daňová poradkyně Bc. Alena Jiráková

Účetnictví a daně Jiráková, s.r.o.

Autor: Účetnictví a daně Jiráková, s.r.o.

Kdo jsme Naší hlavní činností je: Činnost účetních poradců vedení účetnictví vedení daňové evidence daňové poradenství Společnost je zapsána v…

Více o autorovi

účetnictví, mzdy, daně - daňové přiznání a daňové poradenství Rychnov nad Kněžnou

 

Daňový systém

Daňový systém v ČR je významnou složkou státního rozpočtu, protože prostřednictvím daní stát získává nejvíce finančních prostředků do státní pokladny. Daňový systém je rozdělen na přímé a nepřímé daně. Přímé daně zahrnují daně z příjmů a majetkové daně. Daně z příjmů se dělí na daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob. Majetkové daně jsou rozděleny na daň z nemovitosti, daň silniční a daň z převodu nemovitosti. Do majetkové daně patří navíc daň darovací a daň dědická.

Daňových poplatníků se nejvícedotýká daň z příjmů, ostatní daně jsou pro poplatníky také významné, ale ne tak jako daň z příjmů. Je to tím že tato daň přímo sráží poplatníkům jejich dosažené příjmy za zdaňovací období. Je tedy logické, že každý poplatník daně má zájem na tom, aby jeho daň byla co nejnižší.

Předmětem daně jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu apod. Předmět daně je třeba přesně a věcně určit za jaké období se mají příjmy počítat a vzít ohled na položky, které nejsou předmětem daně. To co ale není předmětem daně, může být předmětem, daně jiné. Nezdanitelné části základu daně a odečitatelné položky jsou částky, které lze od základu daně odečíst a které sníží základ daně. Tyto položky se dají ale uplatnit pouze při ročním zúčtování daně a to podle podmínek, které stanoví zákon.

Zdaňovacím obdobím rozumíme pravidelný časový interval, za který se základ daně stanoví a vybírá daň. Základním zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Základem daně je částka, o kterou příjmy ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení. U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období dva nebo více příjmů, je základem daně součet všech základů jednotlivých druhů příjmů.

Předmětem daně u právnických osob jsou výnosy z veškeré činnosti z nakládání s veškerým majetkem. Jedná se o příjmy jak peněžní, tak nepeněžní.

 

 

Zásady vedení účetnictví

Účetnictví je systém, který podává ty nejpřesnější informace o stavu majetku, závazků a výsledků hospodaření každé firmy a společnosti. Tyto informace pak využívají, banky, investoři, ostatní veřejnost a další. Mezi základní procesy účetnictví patří zjistit a získat prvotní informace, ověřit jejich správnost a pravdivost. Získané informace se přehledně zpracovávají tak, aby na sebe vzájemně navazovaly. Poté je nutné je zaznamenat do výkazů. Účetnictví má tedy funkci dokumentační a informační, to znamená, že poskytuje podklady podnikateli, finančnímu úřadu apod. Dále funkci dispoziční, protože poskytuje informace a  podklady pro řízení podnikatelské činnosti a v neposlední řadě má účetnictví funkci kontrolní, neboť umožňuje kontrolovat stavy majetku a hospodaření.