Účetnictví (Podvojné účetnictví)

Danuše Spurná

Autor: Danuše Spurná

Pokud sháníte účetní v okrese Žďár nad Sázavou či Poličce, máme pro Vás příjemné řešení. Profesionální vedení účetnictví je pro správný chod Vaší…

Více o autorovi

 

Metodický účetní princip připodobitelný k Newtonovu Zákonu akce a reakce. Oprostíme-li jej od vzorců, získáme přibližně následující formulaci: " Proti každé akci vždy působí stejná reakce." Účetní interpretace by mohla znít následovně: "Princip podvojnosti – hospodářská operace, jež při vstupu do účetnictví vyvolává vždy změnu na dvou stranách – na dvou účtech. Jednu stranu demonstruje – Má dáti, druhou stranu – Dal.

 

Psal se rok 2003, kdy česká moc výkonná vedena Vladimírem Špidlou přenesla návrh Zákona o účetnictví v platnost. Prvním dnem roku následujícího tak nabývá účinnosti právní norma, která z jednoduchého účetnictví tvoří daňovou evidenci a z účetnictví podvojného pouze účetnictví. Uplynulo již osm let od této chvíle, nicméně jen málo kdo vysloví namísto podvojného účetnictví nebo daňové evidence správný název.

Omluvte mě, nicméně zažitost výrazu podvojné účetnictví mi do jisté míry nedovoluje užívat tvar stanovený dle platného zákona, proto, prosím, neberte výskyt tohoto termínu jako chybu či neznalost.

 

 

Zásady

Věrnost a pravdivost zobrazení je zásadou, která předurčuje podvojné účetnictví k vysoké vytíženosti. Řídí se mnoha zásadami, které vcelku striktně stanovuje zákon, a jejichž dodržování je vymahatelné. U tohoto způsobu evidence finančních toků je počítáno s předpokladem neomezeného trvání podniku a na akruálním principu (bázi), jež lze definovat jako "Účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (tzn., není tím myšlen okamžik, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, ve kterém nastaly. (Tímto se liší od daňové evidence, kdy důsledky transakcí nastávají v okamžiku přijmu či výdaje peněz.)

 

Z tohoto vyplývá, že zisk, který je možno definovat jako rozdíl mezi výnosy a náklady, nebývá stejný s výší peněžních prostředků, jako je tomu u daňové evidence. Existence předpokladu existence podniku v budoucnosti je na základě těchto zákonitostí nutný a patřičný.Nejdůležitější, výše uvedené zásady, je nutné doplnit o několik dalších. Informace vycházející z účetnictví je nutné vztahovat pouze k jednomu konkrétnímu subjektu. Pouze za tohoto předpokladu lze data analyzovat a hodnotit efektivně a pravdivě.

 

Položky vedené v podvojném účetnictví musí býti ocenitelné v peněžních jednotkách. Na základě tohoto předpokladu lze sčítat jednotlivé fragmenty majetku firmy a dále analyzovat.

 

Majetek by měl být zachycen v účetnictví za cenu, která byla vynaložena jeho pořízení. Lze se setkat i s oceňováním v reálných hodnotách.

 

Následující předpoklad je založen na neexistenci inflace, peníze tudíž mají neměnnou kupní sílu. Vysoká míra inflace již ze své povahy neumožňuje dodržení této zásady. K reálnému promítnutí inflace do kupní síly peněz tudíž dochází na základě implementace inflačních koeficientů.

 

Výnosy by měly být uznávány v okamžiku realizace – tzn., v okamžiku "vyfakturování", ne až při obdržení platby za fakturu (u daňové evidence je tomu naopak). Princip se uplatňuje i u nákladů.

 

Zásada opatrnosti je postup, ve kterém do účetnictví zaznamenáváme pouze zisky, kterých jsme skutečně dosáhli. Naopak ztráty zaznamenáváme nejet ty, které jsme již nabyly, ale také ty očekávané - již při uzávěrce s jistotou známy.

 

Zvolený způsob účtování či oceňování by měl být platný dlouhodoběji, neboť na jeho základě lze relevantně porovnávat výsledky a následně analyzovat problémy.

 

Údaje v účetních výkazech by měly být vždy odrazem skutečnosti a lze je jako skutečnost i ověřit.

 

Hospodaření by mělo být měřeno pravidelně, ve stejných obdobích, čímž dojdeme ke stanovení hospodářského výsledku.

 

Nadřazenost obsahu nad formou. vykazování účetních operací dle své podstaty, nikoliv dle formy.

 

Reflexe užitku vůči ceně je princip, který říká, že užitek, který získáme na základě zjišťování a analyzování dat, by měl vždy překročit výši ceny.

 

Pohybujeme-li se v jakémkoli sektoru, neměli bychom zapomenout na fakt, že informace by měly být za jakýchkoli podmínek:

srozumitelné

relevantní (věcné, vztažené svým významem k dané problematice)

spolehlivé (vyobrazuje podstatu, v našem případě ekonomickou realitu)

 

pro účely účetnictví nadále by informace měly být:

srovnatelné

prokazatelné

Slníme-li tyto podmínky kumulativně, získáváme komplexně použitelné účetní informace.

 

 

Bilance - Rozvahou je výkaz aktiv a zdrojů krytí těchto aktiv. Zdroje určené ke krytí členíme na vlastní kapitál a dluhy (závazky).

 

Závazek - Povinnost pro firmu vzniklá předchozí činností podniku či událostmi předešlými.

 

Vlastní kapitál - Rozdíl mezi aktivy a závazky.Celkový součet aktiv musí být minimálně roven pasivům.

 

 

Účetnictví je ve své podstatě založeno na účtech. Vyjadřují vlivy, které na něj působí, mohou sloužit jako jistý ukazatel momentálního stavu a změn majetku. Účet určený k vedení účetnictví je možné dělit na dva segmenty-Má dáti a Dal. Následně se účty liší dle své funkce určení. Sloužící pouze k jednomu účelu, např.:rozvahové, analytické, opravné či doplňkové.

 

 

Účetní období – Ve většině případů tím rozumíme dvanáct po sobě jdoucích měsíců, na jejichž základě mluvíme o hospodářském roku.

 

 

Náklady – Představují zátěž pro ekonomický prospěch, jež jej snižují. Mohou představovat úbytek aktiv nebo zvýšení závazků. V obou případech dochází k snížení vlastního kapitálu firmy.

 

 

Výše uvedená struktura velice zlehka nastiňuje problematiku vedení podvojného účetnictví. Orientace v tomto systéme vyžaduje nejen schopnosti, ale také léta praxe. Pokud chceme vést účetnictví, musíme si býti jisti svým jednáním.  Ať už jste podnikatel vedený v obchodním rejstříku, podnikatel s obratem nad 25 milionů či Vám to ukládá zvláštní právní předpis, vždy pečlivě přemýšlejte nad výběrem svého partnera pro vedení účetnictví. Váš partner by měl mít pro Vás dostatek času, časovou flexibilitu, dlouholetou praxi a positivní reference. Pokud budou splněny tyto podmínky kumulativně, nemusíte se bát, že jste šlápli vedle a Váš spánek bude zase o něco klidnější.