Účetnictví Plzeň

Bc. Helena Beroušková

Autor: Bc. Helena Beroušková

Kancelář Bc. Heleny Berouškové nabízí kompletní vedení účetnictví a daňové evidence včetně vyhotovení řádné i mimořádné účetní závěrky, rekonstrukci…

Více o autorovi

Naše firma se specializuje na vedení účetnictví a poradenské služby v této oblasti. Mezi klienty, se kterými máme uzavřeny dlouhodobé smlouvy, patří převážně drobní a střední podnikatelé a občanská sdružení v Plzeňském regionu. Zaměstnáváme zkušený a pravidelně školený tým odborníků. V případě potřeby pracujeme i s auditory a renomovanou advokátní kanceláří v Plzni. Spolupráce s našimi klienty je založena na individuálním přístupu a naší snahou je zbavit klienta veškerých starostí s účetní a daňovou problematikou. To znamená, že bereme na sebe odpovědnost za veškerou účetní agendu. Spolehlivě, zodpovědně a bezproblémově zabezpečíme zastupování klientů před finančními úřady, zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení a Úřadem práce. Vaše účetnictví zpracujeme a povedeme tak, aby nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem o účetnictví a ani ostatní právní předpisy, které jsou s touto oblastí spojeny. Účetnictví, které zpracují naši účetní, je vždy průkazné a srozumitelné. V oblasti mzdové evidence nabízíme zpracování mezd pro všechny zaměstnance firmy. Na základě předložených dokladů Vám provedeme výpočet hrubé a čisté mzdy, výpočet srážek a odvodů pro finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a jednotlivé zdravotní pojišťovny. Zúčtování mezd provedeme u každého zaměstnance a to na jeho mzdovém listě vždy za daný kalendářní rok. Samozřejmostí je přihlašování a odhlašování zaměstnanců na příslušných institucích. V daném termínu zpracujeme roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob, včetně přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení jak u zaměstnanců, tak u majitele firmy. Při dlouhodobé spolupráci převezmeme a povedeme archivaci celé mzdové evidence, která podle platného zákona, musí být archivována 30 let.

Kompletní poskytnutí účetních služeb obsahuje : zaúčtování přijatých a odeslaných faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů a dobropisů. U plátců DPH vyhotovíme čtvrtletní zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty i celkové hlášení o DPH. Stejně tak budou vyhotoveny čtvrtletní hlášení záloh a roční přiznání k silniční dani. Před účetní uzávěrkou na základě zpracovaného harmonogramu, provedeme inventarizaci a kontrolu proúčtovaných dokladů a zásob na cestě. Zpracovanou účetní uzávěrkou Vám předložíme přesné informace o Vašem hospodaření, které jsou pro Vás důležité při dalším rozhodování a řízení firmy, budete získáte přesné informace pro daňové účely a budete mít spolehlivou a přesnou kontrolu nad stavem majetku ve firmě. Uzávěrka vždy bude obsahovat účetní rozvahu, kde budete mít přehled o aktivech a pasivech firmy, podle Vašeho požadavku ji můžeme sestavit několikrát ročně a ne jen při účetní závěrce na konci kalendářního období. Další úkony a vyhotovení finančního reportingu provedeme podle individuálního přání klienta.

Vedení účetnictví nabízíme i neziskovým organizacím jako jsou například občanská sdružení. Zde je účetnictví založeno na zdroji prostředků, které tyto organizace získají prostřednictvím členských příspěvků, z příjmu pořádaných kulturních a společenských akcí, které propagují jejich činnost, z darů nebo z dotací ze státního fondu. Tyto organizace mají vedení účetní agendy podstatně jednodušší, než firmy se zaměřením na výrobu nebo služby. Musí být ale veden peněžní deník, kniha pohledávek a závazků a pomocné knihy o ostatních složkách majetku. Zjednodušený rozsah umožňuje spojit účtování v deníku s hlavní účetní knihou a účtový rozvrh se rozčlení pouze na účtové skupiny. V deníku vedeme účetní zápisy podle časového hlediska, a v hlavní knize jsou účetní zápisy řazeny podle věcného hlediska. V knize pohledávek je vedený přehled o půjčkách, úvěrech organizace. V pomocných knihách se eviduje dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný, finanční majetek, zásoby, mzdové nároky zaměstnanců, pojistné na sociálním a zdravotním pojištění.

Způsob vedení účetnictví závisí na konkrétní činnosti firmy, na množství uskutečňovaných transakcí, množství zásob, ale i na konkrétních požadavcích firmy nebo společnosti. Při účtování cen za poskytnuté služby vycházíme z druhu a rozsahu poskytovaných služeb. Jsme té zásady, že spolupráce musí být výhodná pro obě strany a naše kvalitní činnost musí být pro klienta v každém případě efektivnější, než kdyby si zaměstnával a platil vlastního zaměstnance.