Účetní firma Karviná

Ing. Ivana Luczková

Autor: Ing. Ivana Luczková

Daně, mzdy, účetnictví pro oblast Karviná, Havířov, Český Těšín, Třinec Poskytujeme kompletní vedení účetnictví, mezd, zpracování daňových přiznání,…

Více o autorovi

Účetnictví se řídí soupravou předpisů, zákonů a norem, které v komplexu vytvářejí účetní systém. Základem je zákon o účetnictví, kde jsou zapracovány nejdůležitější zásady a principy, kterými se daná firma řídí při vedení svého účetnictví, při sestavování a předkládání účetních výkazů. Kompletní účetnictví zahrnuje vedení účetnictví, vedení daňové evidence, vedení mzdové evidence, zpracování daňových přiznání a zastupování firmy nebo společnosti na příslušných úřadech, jako je Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Finanční úřady a další.

Prvotní je znát, zda podnikatel je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Vedení daňové evidence je pro podnikatele jednodušší, ale znamená to, že musí být dodržovány základní povinnosti, které vyplývají z platných norem. Zákon stanovuje pouze obsah daňové evidence, ale nestanoví přesně způsob jejího vedení, je tedy zcela na podnikateli jakým způsobem bude chtít příjmy, výdaje, majetek a závazky evidovat. Musí ale kdykoliv Finančnímu úřadu být schopný doložit stav svého majetku a závazků. K tomu je potřeba vést deník, kde budou zachyceny všechny peněžní toky, tedy příjmy a výdaje. Účetnictví musí vždy vést právnické osoby. Stejná povinnost platí i pro fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Vést účetnictví může i fyzická osoba na základě svého rozhodnutí a to ihned po zahájení své činnosti nebo od prvního ledna následujícího roku, kdy se rozhodne pro přechod z daňové evidence na účetnictví. Rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí je, že účetnictví účtuje náklady i výnosy bez ohledu na zaplacení nebo přijetí finanční částky, v daňové evidenci jde o účtování pouze příjmů a výdajů a nepracuje se zde s výnosy ani náklady.

Organizace, které vedou účetnictví, mají za povinnost sestavovat účetní závěrku, jejímž hlavním cílem je poskytnout informace o ekonomické situaci firmy. Podle druhu podnikání sestavíme účetní závěrku ve zjednodušeném nebo plném rozsahu.

Každý podnikatel, který má zaměstnance musí zpracovávat a vyplácet mzdy. Externí zpracování mezd je vhodné pro všechny podniky. Je to velmi vhodná cesta k úsporám, není potřeba kupovat HW a SW, mimo to odpadají personální a provozní náklady. Výhodou externího zpracování mezd je přenesení zodpovědnosti na externí firmu, která mzdy bude zpracovávat, mimo to zabezpečí vyhodnocení a analýzy mezd, rekapitulace mezd, daní, srážek, vyhodnocení nákladů, vypracování sestav a vedení evidence jako je například roční vyúčtování, zápočtové listy, mzdové listy, platové výměry, potvrzení o výdělku apod.

Pro firmy je výhodné využít služeb externí firmy, která zpracovává daňová přiznání. Protože ale nese za jejich zpracování plnou zodpovědnost, je třeba, aby potřebné doklady dostávala s dostatečným předstihem, aby se podklady daly řádně zkontrolovat. Firma zpracuje i daňovou optimalizaci, která sníží výši daně. Rychlost vypracování daňových přiznání samozřejmě záleží na počtu dokladů, které firma potřebuje zpracovat.

Vlastní vedení účetnictví, včetně mezd, zpracování daní či jednání na úřadech, je pro firmu časově i finančně náročné, proto organizacím nabízíme kvalitní kompletní zpracování účetnictví a všech dalších činností, které s účetnictvím souvisí. Externí zpracování přináší organizacím spoustu výhod. Kromě finanční úspory je to i profesionální poradenský servis, ale především rychlost v poskytování informací potřebných pro důležitá rozhodnutí v ekonomické oblasti firmy.