Účetní a daňové novinky roku 2011 a 2012

DAT ekon Zlín, s.r.o.

Autor: DAT ekon Zlín, s.r.o.

Společnost DAT ekon Zlín, s. r. o. nabízí kompletní zpracování Vašeho účetnictví, daňové evidence, vedení mzdové a personální agendy a účetní a…

Více o autorovi

  • - novela Zákona o DPH č. 47/2011 Sb., účinnost od 1.1.2012

Zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14%, od 1.1.2013 se předpokládá sjednocení obou sazeb DPH na 17,5%. Zároveň dojde od 1.1.2013 ke zrušení příloh č.1 a č.2 a ke zrušení § 48 a 48a)

 

  • - k 1.4.2011 nabyla účinnosti zásadní novela Zákona o DPH č. 47/2011 Sb.

Tato novela zavedla režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a („tuzemský reverse charge“), jehož použití se od 1.1.2012 rozšiřuje i na stavební a montážní práce, položka CZ CPA 41 až 43.

Tato změna se týká fakturace s místem plnění v tuzemsku, jen mezi dvěma plátci, pro ekonomickou činnost. Pokud bude stavební práce fakturovat plátce neplátci, bude postupovat podle běžného postupu a vystaví daňový doklad včetně 14% DPH. Neplátce se přijetím této služby nestává plátcem. Pokud i příjemce-plátce použije stavební službu pro svou osobní spotřebu, řekne to dodavateli a ten vystaví daňový doklad včetně DPH. Odběratel v tomto případě nemá nárok na odpočet DPH.Pokud je nemovitost v ČR a příjemcem služby je plátce z EU nebo ze 3.země, stává se okamžikem přijetí této služby českým plátcem DPH.

Plátce zúčastněný přenesení daňové povinnosti je povinen uplatnit specifický postup při vystavování daňových dokladů, tj. na dokladu uvede všechny náležitosti včetně sazby DPH, ale ne výši DPH, místo toho na dokladu uvede sdělení, že tento obchodní případ je zdaněn dle § 92e) – režim přenesení daňové povinnosti. Zároveň je plátce povinen vést samostatnou evidenci pro daňové účely a podat přílohu k daňovému přiznání – výhradně elektronicky na daňovém portálu české daňové správy ve formátu XML, kód 4.

 

  • - v případě přijetí úplaty (zálohy) před 1.1.2012, ze které vznikla povinnost přiznat daň při přijetí úplaty, se uplatní rozdílné snížené sazby DPH ze základu stanoveného pro každé období samostatně, podle § 37 odst. 3 ZDPH. To znamená, že k datu DUZP po 1.1.2012 se sazbou 14% zdaní pouze rozdíl mezi celkovou výší plnění a zaplacenou zálohou.

 

  • - při vystavování opravného daňového dokladu dochází ke zjednodušení – nemusí se opisovat celý původní daňový doklad, stačí pouze jeho přesná identifikace. U opravného daňového dokladu se od 1.1.2012 plátce může rozhodnout, zda použije původní kurz ČNB, anebo kurz ČNB k 2.1. toho roku, kdy provádí opravu.

 

  • - při dodání vody a dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s DUZP po 1.1.2012, oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období do 31.12.2011 a samostatně od 1.1.2012 na základě odečtu z měřících zařízení ke dni 31.12.2011 nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřících zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období do 31.12.2011 plátce uplatní sníženou sazbu daně 10% a u spotřeby za období od 1.1.2012 sazbu daně 14%. Při přeúčtování (přefakturaci) spotřeby vody a tepla nebo chladu výhradně se vztahující k období do 31.12.2011, je plátce oprávněn uplatnit sníženou sazbu DPH 10%, a to i v případě, že ke zjištění skutečné spotřeby dojde až po 1.1.2012.

 

  • - novela zákona č. 30/2011 Sb., daňového řádu, účinnost 1.3.2011

Tato novela změnila i některé další zákony – upravila nesoulad procesních pravidel u zákonů o dani z nemovitosti, zákona o dani silniční, dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ohledně podávání přiznání na speciálních tiskopisech. V dani z nemovitostí bylo přijato i několik dalších změn, např. byla posunuta lhůta, do které musí obec vydat obecně závazné vyhlášky upravující koeficienty – dříve do 1.8., nyní do 1.10.

 

  • - novela zákona č. 346/2010 Sb., o daních z příjmů, účinnost 1.5.2011

Pro nadbytečnost byla zrušena úprava daňové neznatelnosti „nadlimitních úroků ze zaměstnaneckého spoření“

Další změna v Zákoně o daních z příjmů má kompenzovat zvýšení snížené sazby DPH na rodiny s dětmi a počínaje obdobím r.2012 zvyšuje daňové zvýhodnění na dítě o 150 Kč měsíčně (z 11.604 Kč na 13.404 Kč) a maximální výši bonusu zvyšuje z 52.200 Kč na 60.300 Kč.

 

  • - novela zákona č. 138/2011 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, účinnost 1.8.2011

Zákon sjednotil pro OSVČ lhůtu pro doplatek pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění na 8 dní po podání přehledu. V praxi se použije při podávání přehledů za období roku 2012.

 

  • - novela zákona č. 220/2011 Sb., o důchodovém pojištění, účinnost 30.9.2011

Tato novela zásadním způsobem mění výpočtový vzorec pro procentní výměry důchodů. Ke změně dochází postupně, jiný vzorec je pro důchody přiznávané od 30.9. do 31.12.2011, jiný pro rok 2012, pro rok 2013 a po roce 2014.

 

  • - novela zákoníku práce, účinnost 1.1.2012

Novela zákoníku práce je velmi rozsáhlá, pro ty, kteří se touto problematikou zabývají hlouběji, doporučuji účast na semináři týkajícím se výhradně ZP, ale jen z těch základních změn – rozšíření dohod o provedení práce z dnešních 150 hod. na nový limit 300 hod. ročně, avšak tato změna je doprovázena změnou v odvodu soc. a zdrav.pojistného, pokud měsíční příjem z této dohody převýší 10.000 Kč. Dohoda bude povinně uzavírána pouze písemně.

 

Co se týče nemocenského, i v roce 2012 bude počítáno ve výši 60% DVZ, zaměstnava-telé budou platit pojistné na sociální zabezpečení sazbou 25%, nebude bez výjimek možný odpočet poloviny náhrady mzdy. Dále zůstanou zachována zpřísnění pro nemocenské pojištění OSVČ (sazba 2,3% a nikoliv 1,4% jako v roce 2010). I v roce 2012 bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy při pracovní neschopnosti až od 21. dne pracovní neschopnosti (opatření je přechodné a naposledy by mělo platit v roce 2013).

 

Zdroj: Ing. Petra Vojtková, DAT ekon Zlín, s.r.o.