Transformace občanských sdružení na o.p.s.

Jana Vlková

Autor: Jana Vlková

Účetní a daňová kancelář Chudolazy (okres Mělník, Středočeský kraj) s dlouholetou zkušeností (praxe již od roku 1995)   Jana Vlková nabízí služby z…

Více o autorovi

Vzhledem ke změně Občanského zákoníku k 1.1.2014 nabízím, pomoc s přetransformováním občanských sdružení na obecně prospěšné společnosti.

Jedná se především o občanská sdružení, která čerpají dotace ze státních nebo evropských fondů, jelikož neziskové organizace musí mít historii. Na základě nového Občanského zákoníku se občanská sdružení převedou na spolky a tímto převedením vznikne nová organizece bez historie.

 

 

Nový občanský zákoník ( NOZ)  od  1.1. 2014 se zaměřením na změnu forem neziskových organizací a transformaci občanských sdružení do obecně prospěšných společností (OPS).

 

     Velké změny přinese občanský zákoník, který začne platit dnem 1.1. 2014  pro nestátní neziskové organizace. O změně občanského sdružení na obecně prospěšnou organizaci lze rozhodnout nejpozději do 31.12. 2013, neboť dnem 1.1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník. Tento zákon je určen především pro ta občanská sdružení, která poskytují veřejnosti sociální služby. Dosavadní právní úprava totiž takovou změnu právní normy neupravovala a nově vzniklým obecně prospěšným společnostem pak hrozilo, že z důvodu existence organizace určitou minimální dobu, nebudou splňovat dotační podmínku a  zůstanou tak bez prostředků. Nutné také bylo zákonem ošetřit vypořádání majetku zanikajícího občanského sdružení s  následným převedením na nové vznikající obecně prospěšné společnosti. NOZ výslovně stanoví, že občanská sdružení mají právo změnit svoji právní formu na spolky, které svým charakterem budou odpovídat úpravě obecně prospěšných společností. Transformace z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost je vhodná u těch občanských sdružení, která nyní poskytují služby široké veřejnosti, jsou to služby sociální, zdravotnické, vzdělávací apod. Tato sdružení mohou do 31.12 t.r. využít poslední možnosti přímé transformace na obecně prospěšné společnosti. Ty pak budou přímými nástupci, kterým se zachová IČO, jejich původ (historie sdružení) , registrace apod. Obecně prospěšné společnosti rozhodně nezanikají, posledním dnem v roce, tj. 31.12. 2013 pouze končí možnost zakládat obecně prospěšné společnosti, které se budou řídit stávajícím zákonem. Po tomto datu bude možné k poskytování obecně prospěšných služeb zřizovat, dle nového občanského zákoníku, ústavy, spolky nebo sociální družstva. Transformace obecně prospěšné společnosti na ústav apod. bude už nenáročnou záležitostí, neboť tyto právní formy jsou si v mnohém podobné. Co se týče nadací a nadačních fondů jejich právní subjektivita se nemění, zakladatel nadace bude moci nadační listinu přizpůsobit úpravě nového občanského zákoníku do 1.1. 2016. NOZ otázku transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost zakotvil v několika ustanoveních. V první řadě zdůrazňuje, že původní subjekt ( občanské sdružení) nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry,  jeho původ (historie sdružení), je tedy zachován. Zákon upravuje postup, jak při této změně právní formy postupovat. Nejprve je důležité získat souhlas všech členů občanského sdružení. Pokud některý z členů odmítne souhlas poskytnout, nebo pokud bez vážného důvodu se změnou nesouhlasí, může se občanské sdružení obrátit na soud. Soud poté nahradí souhlas člena soudním rozhodnutím. Domáhat se vydání takového rozhodnutí lze jen do třech měsíců, od té doby, kdy člen odmítl souhlas poskytnout, nebo kdy vyjádřil svůj nesouhlas. O rozhodnutí změnit právní formu na obecně prospěšnou společnost, je třeba nechat vyhotovit zápis ve formě notářského zápisu. Ten nahradí zakládací listinu obecně prospěšné společnosti. Součástí rozhodnutí musí být určení osob, které mají postavení zakladatelů obecně prospěšné společnosti a osob, které se stávají členy správní rady a určení osoby ředitele. Osoby, které jsou v postavení zakladatelů obecně prospěšné poučnosti, musí do 90 dnů ode dne rozhodnutí o změně právní formy podat návrh na zápis změny do rejstříku obecně prospěšných společností. Po uplynutí této lhůty zaniká dnem zápisu právní forma členství členů ve sdružení. Obecně prospěšná společnost musí následně ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího zápisu v rejstříku oznámit změnu právní formy Ministerstvu vnitra, aby vyznačilo údaj o změně v evidenci občanských sdružení a do 30 dnů od zápisu zveřejnilo změnu právní formy v Obchodním věstníku. O změně občanských sdružení na obecně prospěšnou společnost lze tedy rozhodnout nejpozději do 31.12.2013.  Hlavním posláním OPS je, poskytovat obecně prospěšné služby. Zákon sám nekonkretizuje, které služby jsou obecně prospěšné. Soudce při rozhodování o zápisu obecně prospěšné společnosti do rejstříku, posoudí otázku obecné prospěšnosti, kterou chce společnost poskytovat. Základním vodítkem k jeho rozhodování je posouzení, zda budou služby poskytovány uživatelům za předem stanovených,  pro všechny stejných podmínek.