Pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení

Ing. Alena Šiftařová

Autor: Ing. Alena Šiftařová

Účetnictví Hradec Králové   Ing. Alena Šiftařová nabízí komplexní ekonomický servis, zejména vedení účetnictví, daňovou evidenci, mzdovou agendu i…

Více o autorovi

tisícikoruna"Pohledávka směrem k dlužníkovi, který se nachází v insolvenčním řízení, představuje velmi nepříjemnou okolnost, kterou by poměrně drasticky zhoršoval fakt, že tato pohledávka přesto podléhá zdanění, kdyby v případě daně z přidané hodnoty nebylo novelizace zákona č. 235/2004 Sb. proběhlé v roce 2011 (jde zejména o § 44), která efekt zdanění zdařile tlumí tím, že věřiteli za určitých podmínek umožňuje dostat DPH zpět prostřednictvím opravy její výše.

Podmínky uplatnění této opravy jsou stanoveny výčtem v § 44. Paragraf se na věřitele vztahuje v případě, že

  • pohledávka vznikla „nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku“

  • pohledávka dosud nezanikla

  • dlužník se nachází v insolvenčním řízení rozhodnutím insolvenčního soudu a zároveň je soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku

  • pohledávka byla věřitelem přihlášena ve lhůtě stanovené insolvenčním soudem a „byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží“

  • mezi věřitelem a dlužníkem není v současnosti ani v době pohledávky vztah definovaný zákonem (nejde o kapitálově spojené osoby, osoby blízké či společníky téže společnosti)

  • věřitel dlužníkovi doručil daňový doklad.

Opravu výše daně je pak možné provést ve zdaňovacím období, v němž byly všechny uvedené podmínky splněny, ale nejdéle do tří let od konce zdaňovacího období, v němž bylo původní plnění uskutečněno; opravu také nelze provést, přestal-li dlužník být plátcem DPH.

Oprava výše DPH se pak promítá v příslušném daňovém přiznání. Při jeho podávání je nutno připojit jako přílohu daňové doklady, v nichž se tato oprava uskutečnila a výpis z přehledu provedených daňových oprav. Konkrétní podobu daňového přiznání při uplatnění oprav upravuje § 46 zákona. Jde především o nutnost uvést v dokumentu spisovou značku insolvenčního řízení, evidenční čísla nového i původně vystaveného daňového dokladu, výši opravné daně a odkaz na paragrafy zákona, podle něhož je oprava provedena.

Sazba DPH, která se uplatňuje při opravě její výše, je chápána jako sazba platná v období původního zdanitelného plnění a podobně v případě přepočtu cizí měny na českou je platný kurz z tohoto období.

Pokud je pohledávka částečně, nebo úplně hrazena, má věřitel opětovně povinnost odvádět daň z těchto plnění a zároveň doložit dlužníkovi do patnácti dnů daňový doklad. Toto je třeba zahrnout do daňového přiznání na období, kdy k uspokojení pohledávky došlo.

Díky možnostem uvedeným v § 46 a § 44 zákona č. 235/2004 Sb. se tedy věřiteli otevírá cesta, jak nepřijít o část pohledávky, kterouje v obvyklém případě podle zákona nutno odvést. Předpokladem pro správné uplatnění opravy výše daně podle zákona je však samozřejmě bedlivá pozornost věnovaná konkrétní pohledávce, aby bylo možné reflektovat všechny změny v jejím plnění v příslušných daňových odvodech.