Oddlužení - osobní bankrot

Ing. Pan Účetní 123

Autor: Ing. Pan Účetní 123

"Nikdo nikdy nevstupuje do neznáma, aniž by tušil, co by ho mohlo čekat," dalo by se řici. Proto bychom si v první řadě měli říct, že samotné…

Více o autorovi

Oddlužení

 

Když tak někdy pročítám diskuse a noviny, nabývám více nežli zlehka pocitu, že je někdy velice těžké přežít měsíc tak, aby naše bilance po něm byl v černých číslech-tudíž ne v mínusu. Rostoucí náklady na živobytí rozhodně nejsou adekvátní k "růstu platů", jež většinou bez problémů pohltí inflace. Valorizaci platů, důchodů či jiných příjmů a příspěvků nelze v nebližších letech z ekonomického hlediska podporovat. Zní to možná až krutě, nicméně by každý z nás měl nést trochu své odpovědnosti ke generaci, která nás s nejvyšší pravděpodobností za pár desítek let bude živit. Nutno poznamenat, že v některých situacích pozbývám kdejakých nadějí a snů, že tomu tak bude. Nicméně oslabený sociální systém nejen u nás, ale i v celé Evropě zatěžuje naše příjmy tak, že někdy je velice těžké zůstat v námi již avizovaném plusu.

Insolvence neboli neschopnost splácet své závazky vůči věřitelům se v poslední době čím dál tím častěji také týká i fyzických osob. Největším rizikem, které dle mého mínění může dlužníka zasáhnout, je tzv. cyklická zadluženost. V následujícím odstavci se pokusím vysvětlit tento obrat a hlavně důvod, proč jsem jej použil.

Cyklická zadluženost má mezi svými kardinálními rysy primárně periodu, jíž povětšinou bývá měsíc či týden. Po prekluzi tohoto období dochází k udělení výrazné sankce. Sankce se přičte ke dlužné část, někdy je dokonce přičtena ke splátce, kterou jste měli uhradit. Pravděpodobně nebudeme daleko od pravdy, řekneme-li, že jen málokdo stihne uhradit splátku včetně sankce a v tom samém období uhradit i následující splátku. V tu chvíli se většina dlužníků, kteří se dostali do tohoto soukolí, přestává orientovat ve výši svého dluhu, termínu splácení a snaží se "zalepit" svůj závazek jiným závazkem. V tuto chvíli je nejvyšší čas začít přemýšlet na relativně novým nástrojem k záchraně svého vlastního živobytí.

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení přezdívaný též jako insolvenční zákon naštěstí přemýšlí i nad tím, jak pomoci lidem v těchto situacích. Oddlužení osob bylo dříve možné jen pro právnické osoby, které v případě, že nebyly schopny dostát svým závazkům, podávali návrh na insolvenční řízení. Tato možnost se od roku 2006 dostává do rukou i fyzickým osobám. Fyzickým osobám, kterým nevznikl závazek samostatnou výdělečnou činností. Smyslem oddlužení resp. vyhlášením osobního bankrotu pro fyzické osoby je myšlenka, která je nebývale důvtipná a moudrá v podání státu.

Stát, tím, že nabídne možnost vyřešit takřka neřešitelnou finanční situaci takřka všem, dává ruce pryč od následného zatížení státu. Tento postup také dává možnost všem začít znovu, lépe a tak, aby se již vícekrát nedostali do tohoto obrovského soukolí, které nejde jen tak zastavit.

Vyhlášení osobního bankrotu má svá jasná pravidla, která musí být dodržena a dodržována po určitou dobu. Pokud nemáte již možnost uzavřít novou podobu smlouvy, sjednat nižší splátky či jejich odklad, nezbývá nic jiného, rozumného nežli oddlužení-vyhlášení osobního bankrotu.

 

Osobní bankrot

Oddlužení podle §389 - §418 Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení

 

Tento výňatek zákona hovoří o samotném oddlužení fyzické osoby.

Samotný návrh na insolvenční řízení je oprávněn podat pouze samotný dlužník. Jeho jménem v tomto řízení nikdo nesmí jednat (pro zajímavost tato nepřenositelnost práv a povinností při jednání se státem je výjimečná a její další výskyt jsem zaznamenal pouze u komunikace se Úřadem práce. Nicméně vraťme se k jádru podmínek, z nichž už víme, že nesmíme být OSVČ a musíme jednat svým jménem. Pokud Vás věřitel předběhne a podá insolvenční návrh, máte 30 dnů na to, abyste podali žádost o oddlužení, pokud tuto dobu nestihnete, ztrácíte možnost využít této zákonné možnosti a budete riskovat podstatně větší "ujmu". Podání návrhu na oddlužení musí obsahovat údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky, údaje o očekávaných příjmech pro následujících pět let a návrh způsobu oddlužení. K návrhu na oddlužení musí dlužník také připojit

 • seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil,
 • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo ručitelé dlužníka musí návrh spolupodepsat. Dále návrh musí podepsat i dlužníkův manžel a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí.

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže:

 • jím je sledován nepoctivý záměr, nebo
 • hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí
 • jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, nebo
 • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení

Ideální rozhodnutí tj. vyhovění návrh na oddlužení se stává závazným pro všechny zúčastněné tj. pro dlužníka, věřitele, věřitele, kteří s návrhem nesouhlasili i věřitele, kteří nehlasovali. Usnesení insolvenčního soudu obsahuje několik dominantních informací. První z nich je způsob, který by se mělo dojít k samotnému oddlužení. (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře), určení majetku mimo majetkovou podstatu, splátkový kalendář nebo osobu insolvenčního správce.) Následně je zveřejněn insolvenční rejstřík, který tím okamžikem vstupuje v účinnost. Pokud nejsou plněny podmínky insolvenčním soudem stanovené, insolvenční správce postupuje stejně jako v případě konkurzu a majetek dlužníka je rozprodám za účelem uspokojení pohledávek věřitelů. V případě, že dlužník své závazky plní, jsou uvalené exekuce neproveditelné a všechny rozhodnutí soudu týkající se majetku se odkládá. Pokud však dlužník v lhůtě, po kterou musí splácet své závazky, přestane spolupracovat, ochrana, která mu byla udělena z výkonu oddlužení, přestává platit.

 

 

Věřitelský výbor


Je-li přihlášených věřitelů více než 50, je schůze věřitelů povinna ustanovit věřitelský výbor. Věřitelský výbor chrání společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení.

 

Zajištěným věřitelem

Věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem náležícím do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva, postoupením pohledávky k zajištění nebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy. Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají.

 

 

Nezajištěný věřitel

 

Věřitel, jehož pohledávka není zajištěna majetkem náležícím do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva, postoupením pohledávky k zajištění nebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy. Pohledávky věřitele nezajištěného budou plněny maximálně do výše 30%, pokud je tato částka nižší, je zapotřebí písemný souhlas nezajištěného věřitele.

 

 

Plnění splátkového kalendáře

 

Tento způsob oddlužení zasahuje dlužníkův majetek především do budoucna – pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění a současně po dobu 5 let plní dlužník pohledávky nezajištěných věřitelů podle daného poměru. Dlužník je tedy povinen měsíčně (po dobu 5 let) splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře
 • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání
 • vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení
 • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody
 • nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit

 

 

Kýžené finále oddlužení

 

Dlužník tedy začíná splácet dle splátkového kalendáře a to k cílové částce 30% z výše pohledávek. Tato částka je však minimum, naskytne- li se dlužníkovi další neočekávaný peněžitý či nepeněžitý příjem (výhra, dědictví, půjčka), jedná se o mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře a dlužník ji musí použít ke splácení. Dlužník nesmí bez souhlasu insolvenčního správce odmítnout dar ani dědictví, jinak by se jednalo o neplatný právní úkon. Dohled nad dlužníkem vykonává kromě insolvenčního správce také soud i věřitelé (věřitelský výbor). Dlužník je totiž povinen každých šest měsíců předkládat všem třem zmíněným subjektům přehled příjmů za uplynulých šest měsíců. Se splácením jednotlivých plateb se dlužník nesmí dostat do prodlení delšího než 30 dnů, jinak je automaticky sankcionován nařízením konkursu.

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je dlužník oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené). Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Současně ale platí, že po dobu dalších 3 let následujících po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho odejmutí, a to v případě, že dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl odsouzen za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození.