Obchodní jméno právnických osob - používání označení právní formy obchodních společností

Ing. Martin Chytrý

Autor: Ing. Martin Chytrý

Účetní kancelář Ing. Martina Chytrého svým klientům poskytuje komplexní servis v oblastech účetního a ekonomického poradenství. Nad rámec…

Více o autorovi

 

Za nepřesnost v obchodním jménu právnické osoby na směnce, která nemůže vzbuzovat pochybnosti o identitě této osoby, nelze považovat nahrazení zkratky spol. s r. o. zkratkou Ltd.

Z odůvodnění.

Napadeným rozsudkem připustil odvolací soud zpětvzetí žaloby vůči žalované 1) a ve vztahu k ní zrušil rozsudek a směnečný platební rozkaz Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 7. 11. 1995, č. j. 1 Sm 395/95-34, a zastavil řízení. Vůči žalované 2) odvolací soud zpětvzetí návrhu nepřipustil a změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že směnečný platební rozkaz zrušil.

Své rozhodnutí odůvodnil odvolací soud tím, že v době, kdy již rozhodl soud prvního stupně, ale .jím vydaný rozsudek dosud nenabyl právní moci, vzala žalobkyně návrh na zahájení řízení zpět. Protože první žalovaná se zpětvzetím návrhu souhlasila a byly splněny podmínky § 208 o. s. ř., odvolací soud ve vztahu k ní rozsudek a směnečný platební rozkaz soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil.

Druhá žalovaná se zpětvzetím návrhu nesouhlasila zejména z toho důvodu, že žalobkyně není podle jejího názoru v předmětném sporu aktivně legitimována.

Odvolací soud dospěl k závěru, že důvody, které vedou druhou žalovanou k nesouhlasu se zpětvzetím žaloby, zejména otázka aktivní legitimace žalobkyně, jsou i se zřetelem k povaze uplatňovaného nároku natolik závažné, že zpětvzetí žaloby proti druhé žalované nelze připustit. Odvolací soud dále uvedl, že v průběhu jednání před odvolacím soudem druhá žalovaná setrvala pouze na jedné uplatněné námitce, a to na námitce nedostatku aktivní legitimace žalobkyně. Z obsahu předloženého spisu odvolací soud zjistil, že žalobkyně se domáhala uplatněného nároku na základě dvou cizích směnek na vlastní řad, kde je výstavce uveden obchodním jménem B. T. spol. s r. o. Pod obchodním jménem se nachází otisk razítka s textem B. T. Ltd. a nečitelný podpis. Na rubu směnky se nachází rubopis s textem "Na K. banku, a.s." s nečitelným podpisem a razítkem s označením "B. T. Ltd."

Při hodnocení námitky druhé žalované, že žalobkyně není ve věci aktivně legitimována, když indosament neobsahuje přesné uvedení obchodního jména indosanta, dospěl soud prvního stupně k závěru, že pokud se jedná o směnku cizí na vlastní řad, kdy osoba výstavce a remitenta je totožná, je přípustné, aby jednatel remitenta mohl umístit na směnku rubopis za remitenta, aniž by použil razítko. S tímto závěrem odvolací soud nesouhlasí.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 obch. zák. je obchodním jménem obchodní společnosti název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Součástí obchodního jména obchodní společnosti je i dodatek, označující její právní frmu.

Podle čl. 1 § 16 odst. 1 , první věty, zákona č. 191/1950 Sb., platí o tom, kdo má v rukou směnku na řad, že je řádným majitelem, prokáže-li své právo nepřetržitou řadou indosamentů. První indosament musí být podepsán jménem remitentovým. V daném případě první žalovaná vystavila směnku cizí na vlastní řad, byla tedy v postavení výstavce i remitenta a pokud mělo dojít k převodu práv z této směnky na žalobkyni, musel by rubopis na směnce vypadat tak, že by bylo uvedeno obchodní jméno indosatáře s připojením obchodního jména indosanta, tj. první žalované.

Odvolací soud dospěl k závěru, že v daném případě .je přetržena řada indosamentů, neboť není naplněn jeden ze základních předpokladů platného indosamentu, a to identita remitenta s osobou indosanta. Jelikož výstavce je na směnce označen obchodním jménem B. T., spol. s r. o., a na indosamentu je subjekt označený B. T. Ltd., není tato identita zachována. Je třeba dodat, že obchodní zákoník nezná takovou právní formu obchodní společnosti, a tudíž nelze ani přisvědčit právnímu názoru soudu prvního stupně, že jde pouze o anglický překlad téhož.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně v otevřené dovolací lhůtě dovolání, a to pouze do té části výroku. kterou soud nepřipustil zpětvzetí žaloby vůči žalované 2) a změnil vůči ní rozsudek soudu prvního stupně a zavázal žalobkyni nahradit této žalované náklady odvolacího řízení. Z odůvodnění dovolání vyplývá, že je žalobkyně podává z důvodu nesprávného právního posouzení (§ 241 odst. 3 písm. d/ o. s. ř.).

V dovolání žalobkyně uvedla, že odvolací soud v napadeném rozhodnutí dospěl k závěru, že nedošlo k platnému převodu směnky na žalobkyni indosamentem, neboť podpis statutárního orgánu žalované 1 ) je připojen k razítku, které se neztotožňuje s obchodním jménem zapsaným v obchodním rejstříku, takže z pohledu odvolacího soudu jde o neexistující subjekt. Podle dovolatelky zaujal odvolací soud pro posuzovaný případ velice přísné a formální hledisko, vezmeme-li do úvahy, že správné označení remitenta je B. T., spol. s r. o., tak byl také označen na líci jako výstavce směnek strojopisem, přičemž kromě toho připojil k podpisu výstavce razítko běžně používané v obchodních vztazích B. T. Ltd. a toto razítko použil i při indosamentu. Žalobkyně v této souvislosti poukazuje na to, že rozdíl v obou označeních obchodního jména spočívá pouze v použití zkratky Ltd. namísto zkratky spol. s r. o. pro označení stejné právní formy obchodní společnosti. Sama druhá žalovaná takové označení respektovala na kupní smlouvě, kterou uzavřela s první žalovanou a na dalších navazujících dokumentech. Dovolatelka dále poukazuje na to, že sama první žalovaná uvedenou námitku nevznesla a směnečný peníz žalobkyni ještě před právní mocí rozsudku prvního stupně zaplatila.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b) o. s. ř. Dovolání však není důvodné. Nejvyšší soud proto dovolání zamítl.

Druhá žalovaná do protokolu dne 22. 10. 1996 zúžila odvolací důvody tak, že namítla, že soud prvního stupně "procesně pochybil, když odsoudil někoho, kdo už neexistuje, a sám si změnil označení prvního žalovaného", a rovněž namítla nedostatek aktivní legitimace žalobkyně. Dále namítla, že má pochybnosti o tom. zda lze v jednom směnečném řízení uplatnit práva současně proti přímému směnečnému dlužníkovi a nepřímému směnečnému dlužníkovi, navíc ve vztahu pasivní solidarity.

Odvolací soud poté, co připustil zpětvzetí žaloby ve vztahu k první žalované, se již zabýval pouze jednou z uplatněných námitek, a to námitkou nedostatku aktivní legitimace žalobkyně z důvodu neplatnosti indosamentů, kterými měla být na žalobkyni převedena práva ze směnek, která jsou předmětem žaloby.

Dovolací soud se ztotožnil s právním závěrem odvolacího soudu o neplatnosti indosamentů, kterými měla být na žalobkyni převedena práva z předmětných směnek. 1 když je třeba přisvědčit tvrzení dovolatelky, že současná judikatura připouští drobné nepřesnosti v obchodním jménu právnické osoby spočívající v tom, že namísto úplného označení právní formy obchodní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku, se použije některá ze zkratek připuštěných obchodním zákoníkem pro označení příslušné právní formy, která však v posuzovaném případě v obchodním rejstříku není zapsána, popřípadě i jiná obecně známá zkratka, v posuzované věci o takový případ nejde. Použitá zkratka Ltd. není v českém jazyce obvyklou zkratkou pro označení právní formy společnosti s ručením omezeným, může vzbuzovat pochybnosti o totožnosti osoby indosanta a proto nelze přisvědčit názoru dovolatelky, že uvedeným označením je indosant dostatečně identifikován. Indosamenty tedy nelze považovat za řádné, nemohlo jimi dojít k převodu předmětných směnek a žalobkyně proto není v posuzované věci aktivně legitimována. Proto dovolací soud dovolání zamítl