Novinky v DPH od 1.1.2013

Bc. Helena Beroušková

Autor: Bc. Helena Beroušková

Kancelář Bc. Heleny Berouškové nabízí kompletní vedení účetnictví a daňové evidence včetně vyhotovení řádné i mimořádné účetní závěrky, rekonstrukci…

Více o autorovi

Daň z přidané hodnoty je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který je účinný od 1.5.2004 a byl v průběhu své existence mnohokrát novelizován. K 1.1.2013 je zákon o DPH novelizován zákony č.457/2011 Sb., č.500/2012 Sb. a zákonem č.502/2012 Sb. Novelou je především plněn závazek České republiky transponovat do právního řádu směrnice Rady, zejména směrnici Rady 2010/45/EU, která specifikuje pravidla pro uplatnění daně a upřesňuje některé formulace základní směrnice. Tato novela platná k 1.1.2013 s sebou přináší množství zásadních změn. V první řadě jde o zvýšení sazeb daně o jeden procentní bod, tedy na 15 a 21%.
Další zásadní změnou je úprava okamžiku, kdy se osoba uskutečňující ekonomickou činnost stane plátcem DPH. Plátcem se stane osoba povinná k dani (fyzická nebo právnická osoba uskutečňující ekonomickou činnost) se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýš 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsících přesáhne 1 000 000 Kč. Tato osoba je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k překročení stanoveného obratu (např. k překročení obratu dojde k 30.1.2013, osoba povinná k dani se stává plátcem DPH k 1.3.2013), tedy o měsíc dříve, než v letech minulých. Dalšími důvody vedle překročení stanoveného obratu pro vznik plátcovství DPH jsou např.:

- členství ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH

- nabytí majetku privatizací nebo prodejem podniku
- pokračování v činnosti po zemřelém plátci
- pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU nebo zboží se spotřební daní
- dobrovolná registrace k DPH

Novým pojmem v zákoně o DPH je tzv. identifikovaná osoba, což je osoba povinná k dani, která není plátcem, pokud:
- v tuzemsku pořídí zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, v hodnotě nad 326 000 Kč. Identifikovanou osobou se stává od prvního dne pořízení zboří nad limit 326 000 Kč.
- přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací  nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi

- poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě
Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou a do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém jí vznikla daňová povinnost, podat daňové přiznání a souhrnné hlášení, pokud uskutečnila poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě (v praxi to může znamenat, že identifikovaná osoba bude podávat daňové přiznání a souhrnné hlášení pouze za některé měsíce).

Novela zákona o dani z přidané hodnoty také změnila zásady pro vystavování daňových dokladů a to jak listinných, tak i elektronických. Záměrem je širší využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchovávání daňových dokladů. § 26 udává, že doklad může mít listinnou i elektronickou podobu, s použitím dokladu v elektronické podobě však musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje (souhlas nemusí být udělen písemně, souhlasem je např. i zaplacení faktury v elektronické podobě).
Nově musí daňový doklad obsahovat kromě běžných náležitostí také jednotkovou cenu bez daně a v případech, kdy je osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno větu „daň odvede zákazník“ (týká se především přenesené daňové povinnosti při dodání stavebních a montážních prací, poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě atd.)
U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a čitelnost. Neporušeností obsahu je míněna skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona nebyl změněn (do dokladů tedy není povoleno nic ručně doplňovat nebo je ručně opravovat).
Několik novinek také přináší novela zákona v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, kdy plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení. Plátce je navíc povinen u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, uvádět daňové identifikační číslo osoby, která plnění uskutečňuje. Plátce je také povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty přehled uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně a evidenci obchodního majetku. Plátce nebo identifikovaná osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu jsou povinni vést v evidenci hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států.

Velkou změnou, která zasáhne zejména nové plátce DPH je změna zdaňovacího období, kdy pro všechny nové plátce je zdaňovacím obdobím  kalendářní měsíc a to jak v kalendářním roce, ve kterém byl plátce registrován, tak i v bezprostředně následujícím kalendářním roce. Měsíčním plátcem se také stane plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, pokud se stane tzv. nespolehlivým plátcem. Tím se plátce stane na základě rozhodnutí správce daně, pokud závažným způsobem porušuje své povinnosti vztahující se ke správě daně. Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, které má odkladný účinek. Správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní skutečnost, že plátce je nebo není nespolehlivý plátce. Noví plátci jsou také v souvislosti s touto novinkou povinni v přihlášce uvádět čísla všech svých bankovních účtů, které používají pro svou ekonomickou činnost a určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stávající plátci jsou povinni tento údaj správci oznámit do 28.2.2013.
Hlavním důvodem tohoto opatření  je návaznost na ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo z části bezhotovostním převodem na jiný účet poskytovatele zdanitelného plnění, než který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.