Mzda

Ing. Pan Účetní 123

Autor: Ing. Pan Účetní 123

"Nikdo nikdy nevstupuje do neznáma, aniž by tušil, co by ho mohlo čekat," dalo by se řici. Proto bychom si v první řadě měli říct, že samotné…

Více o autorovi

Stále na ni nadáváme s pocitem, že je neúměrná naší práci. Stává se předmětem mnoha vtipů a příhod. Mzdu lze definovat jako odměnu za vykonanou práci, vyplácenou za určité období - povětšinou zpětně. Její minimální výše je garantována zákony. Každý zaměstnaný na ni má, za vykonanou práci,  nárok.Stává se objektem mnoha legislativních úprav a předmětem rozsáhlé daňové invaze. Skládá se v lepším případě ze tří složek.
Pevná složka je paušální velikostí mzdy.
Pohyblivé složky jsou příplatky, osobní ohodnocení, odměny či prémie.
Příplatky jsou povinnou součástí pohyblivé složky mzdy. Tato povinnost je deklarována zákoníkem práce v § 114 - § 118. Př.: příplatek za noční práci, přesčas, ztížené prostředí, za práci v sobotu a v neděli
Osobní ohodnocení demonstruje práci zaměstnance resp. kvalitu práce jím odvedené. Její odebrání nastává v případě zhoršení kvality odváděné práce.
Prémie jsou motivačním prostředkem udávaným v procentech.

 

 

Konkrétní mzdové složky:

Základní mzda

Příplatky nárokovatelné
nenárokovatelné
Náhrady mzdy:

  • dovolená
  • svátky

Odměny
Další plnění
Dávky nemocenského pojištění

 

 

Druhy mezd


Časová mzda - výdělek je zde podmíněn množstvím času, které zaměstnanec odpracoval.
Úkolová mzda - zde je výdělek závislý na množství vykonané práce.
Podílová mzda - je častým ohodnocením zaměstnanců zabývajících se obchodní činností. Její výše je z části či zcela závislá na prodaném množství.
Kombinovaná mzda - využívá několika forem druhů mezd.

 

 

Výpočet mzdy

 

Pro samotný výpočet mzdy je nezbytné mít pohromadě mnoho dokumentů. Při dnešní, převážně digitální formě účetnictví, však tato skutečnost ztrácí na schopnosti strašit dnešní účetní. Mezi dokumenty, které budeme bezesporu potřebovat, patří docházkový list, neschopenky, potvrzení o ošetření člena rodiny, výkaz o čerpání dovolené, informace o rodině - příjmech a zaměstnání ostatních členů rodiny. Výpočet mzdy je v některých případech dosti komplikovaný a i
nejednoznačný - případ jednatelů společností obzvláště. Tato problematika je po stránce daňové rozsáhle upravena Zákonem o daních z přijmu. V komplementaritě s Občanským zákoníkem a Zákoníkem práce vzniká velice robustní systém pro správu mezd. Schopnost integrovat a aplikovat jednotlivé zákony je bezpodmínečná k uskutečnění správného výpočtu mzdy a odvodů ze mzdy.

 

 

Způsob výpočtu mzdy

 

Pokud se bavíme o mzdě, budeme mít primárně na mysli zaměstnance resp. § 6 - příjmy ze závislé činnosti a funkčních prožitků. Dílčí základ daně se u tohoto paragrafu skládá z hrubé mzdy a zákonného pojistného na sociálním zabezpečením a zdravotním pojištěním. U měsíční mzdy se odvádí z hrubé mzdy sociální pojištění (dováděno zaměstnavatelem) 25%, zdravotní pojištění 9%. Tyto dvě složky s po sečtení a zaokrouhlení na sta směrem nahoru utvoří superhrubou mzdu, která byla uzákoněna v roce 2007 a její účinnost je od roku 2008.  Patnáct procent ze superhrubé mzdy nám utvoří zálohu na daň, od které ještě odčítáme slevy na dani odčitatelné měsíčně. Vznikne nám záloha po slevách, od které se ještě odčítají daňová zvýhodnění.  Tuto částku pak měsíčně odvádíme a pří konečné rekapitulaci, podání daňového přiznání, zjistíme, zdali nám vznikl nedoplatek na daních, nebo přeplatek na daních. Tento systém je teoreticky lineární - je pro všechny stejný. Pokud do něho ovšem promítneme sociální a zdravotní odvody, stává se do určité hranice progresivní.

 


Příklad degresivní daně - světový unikát


V teorii se v ČR do daňového systému nezapočítává sociální a zdravotní odvody ze mzdy, v praxi to tak ale je! V případě výdělku vyššího nežli 1.130.640 CZK za rok přestáváte platit sociální a zdravotní odvody. Tím Vám Vaše superhrubé mzda klesne zpět na hrubou mzdu. Pokud tedy Pán A vydělá měsíčně 80.000 CZK a pan B vydělá měsíčně 500.000 czk. Oba pánové jsou bezdětní a svobodní. Pan A bude po celý rok odvádět okolo 18.000 czk. Pan B dosáhl daňového stropu již v březnu, tudíž je od té doby oproštěn od zdravotního a sociálního odvodu. Státu tedy bude paradoxně do svého rozpočtu dostávat méně od pana B, který za rok odvede okolo 200.000 czk na zdravotním a sociálním, ačkoliv pan A s nižším příjmem odvede okolo 220.000 tis. Nehodnotím, zdali je tento systém správný či spravedlivý, nicméně tím demonstruji, že je na světe opravdu unikátní a podivuje se nad ním většina zemí světa! Jednu dobu se zdálo, že tato výjimečnost se vytratí.  Eduard Janota ve svém protikrizovém balíčku vyvíjel snahu degresi vznikající díky odvodům ze mzdy, ovšem po záhadné dohodě mezi ČSSD a ODS byl tento návrh stažen. Spekulativních důvodů je mnoho. Jedni říkají, že ve vedení ODS se nenašel nikdo, kdo by uměl počítat. Jiní říkají, že pro ODS byla rovná daň stěžejním plánem a jistou ikonou, a tak raději v některých ohledech ustoupili opozici, aby jejich návrh prošel.

Stávající daňová "pastička", který platí čtyři roky, má pravděpodobně všechnu svoji slávu za sebou, neboť s nejvyšší pravděpodobností vejde v roce 2013 v platnost nová Daňová reforma v platnost a s ní i veliké množství změn.


Daňový systém v ČR - zajímavosti

 

Okrajově bych rád demonstroval, jak je systém daní, jeho dopad na střední a malá podniky výrazný oproti sousedním státům a takřka celé Evropě.  557 hodin ročně! To je časový fond, který je nutný v průměru vést, aby naše účetnictví bylo v pořádku. Na světe již není moc zemí, které jsou na tom hůř! Pro ilustraci Polsko 296, Slovensko 260 hodin, Německo 221, Rakousko 170.  Den daňové svobody - tj. den, o kdy již nevyděláváme na chod státu, ale peníze jsou naším čistým ziskem. V České republice jsme na světovém průměru a tento den v letošním roce vychází na 19. června. Od té doby teprve, kdybychom dostávali roční plat, přestáváme platit odvody ze mzdy a daně z přijmu.

 

 

Pocit? Pouhá pravda.

 

Pokud se bavíme o mzdách, nesmíme zapomenout na fakt, ze mzdy dostáváme od svého zaměstnavatele. Pokud ekonomika podniky, ve které pracujeme, není zdravá, nemůžeme chtít vysoké výdělky. Ač daně z přijmu výrazně nepociťujeme, měli bychom si uvědomit, že zvýšení platu o 5 tisíc s sebou nese mnohem větší nárůst nákladů pro zaměstnavatele. Pokud se zvýší daně z přijmu popř. výše odvodů ze mzdy, opět rostou náklady pro zaměstnavatele. Tímto lze velice jednoduše a relativně transparentně demonstrovat, jak jsme velice silně závislí na rozhodnutích těch, které si volíme. Volby by měli odrážet společensko-politickou atmosféru a tudíž i možnost různých řešení. V tuto chvíli se mi však zdá, že fiskální politika státu ubírá možnosti pro vstup nových investorů na trh, zvýšení konkurence pracovních příležitostí a ve finále zvýšení našeho platu. Pokud chcete tedy radu na závěr, zkuste země, kde podle tohoto serveru http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes
je nejnižší daňové zatížení - ať už administrativně (nepřímo) tak i to přímé. Přeji hodně úspěchů s dalším Vaším rozhodnutím.

 

 

Schéma zdanění příjmů

 

 

 

Nezdanitelné části základu daně

hodnota daru min. 1 000 Kč nebo 2% ze základu max. 10 % z základu; hodnota odběru krve bezpříspěvkového dárce 2 000 Kč


  • úroky z úvěru ze stavebního spoření pro bytovou potřebu,úroky z hypotéčních úvěrů
  • penzijní připojištění se státním příspěvkem sníženo o 6 000 Kč, max. 12 000 Kč - soukromé životní pojištění max. 12 000 Kč
  • členské příspěvky zaplacené členem odborové organizace
  • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
  • ztráta

 

 

Způsob zdanění při měsíčním zúčtování mzdy

 

 

Příklad výpočtu mzdy - zálohy na dani - Tab 1
Hrubá mzda 32 000 Kč
+ pojistné 34 % (25% + 9%) (32 000/100)*15 10 880 Kč
základ (superhrubá mzda) 32 000 + 10 800 42 880 Kč
zaokrouhleno 42 900 Kč
záloha na daň 15 % (42900/100)*15 6 435 Kč
měsíční sleva na poplatníka -2 070 Kč
daň po slevě 6 435 - 2 070 4 365 Kč
Příklad výpočtu mzdy - záloha na dani v případě dvou dětí - Tab 2
Hrubá mzda 32 000 Kč
pojistné 34 % (25% +9%) (32 000/100) * 34 10 880 Kč
základ (superhrubá mzda) 10 800 + 32 000 42 880 Kč
zaokrouhleno 42 900 Kč
záloha na daň 15 % (42 900/100)*15 6 435 Kč
- měsíční sleva na poplatníka -2 070 Kč
daň po slevě 6 435 - 2070 4 365 Kč
slevu na dani lze uplatnit maximálně do nuly ! !
- daňové zvýhodnění 2 děti -2 234 Kč
záloha na daň 4 365 - (2*1117) 2 131 Kč
Výpočet čistého přijmu
Hrubá mzda 32 000 Kč
- pojistné 11 % (32000/100)*15 -3 520 Kč
- záloha na daň viz. Tab 1 -4 365 Kč
čistý příjem 24 115 Kč
Výpočet čistého přijmu v případě dvou dětí
Hrubá mzda 32 000 Kč
- pojistné 11 % (32 000/100)*11 -3 520 Kč
- záloha na daň viz. Tab 2 -2 131 Kč
čistá mzda 26 349 Kč