KaI plus, s.r.o. - zpracování účetnictví a daňové evidence

Kai plus, s.r.o.

Autor: Kai plus, s.r.o.

Účetní a daňová kancelář Ústí nad Labem   Společnost Kai plus, s.r.o. nabízí služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence. Vede kompletní…

Více o autorovi

Firma nabízí zpracování účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a vedení personalistiky pro všechny firmy a společnosti na území České republiky.

Uspořádáme systém vedení vašeho účetnictví podle platných norem a definovaných pravidel. Získáte tak celkový přehled o zobrazení vašeho podnikatelského procesu a o všech účetních operacích. Rozhodovací úkoly převezmeme za vás, podle zaměření vaší firmy a vašeho přání vám povedeme finanční nebo manažerské účetnictví. Ve finančním účetnictví se zaměřujeme na spolupráci s externími subjekty. Manažerského účetnictví využívají firmy naším prostřednictvím k rozhodnutím na všech stupních podnikového vedení. Manažerské účetnictví je vlastně vnitropodnikové účetnictví, které zahrnuje nejen potřebné účetní údaje a výsledky,  ale také přehled o činnosti dalších složek firmy, které jako celek jsou potřebné a nezbytné  pro zdárný chod firmy. Bez získání všech těchto podkladů a hlavně bez využití těchto dat, nelze firmu nebo společnost účinně a efektivně řídit. S těmito daty je potřeba pracovat ve všech oblastech činnosti firmy a využít je i pro hmotnou zainteresovanost pracovníků a především tak zmobilizovat potenciál každého zaměstnance. Všechny informace, které zpracujeme na základě vašich podkladů, budete mít k dispozici v účetních přehledech, které vám v termínech, jak si sami určíte, budeme pravidelně zpracovávat a předkládat.

Účetnictví je součástí každého podnikání a nehodnotí jen to, jaké má firma v současné době postavení, nebo jak si vedla v minulých letech, ale podává řadu informací, které mají obrovský význam pro budoucí vývoj vaší firmy. Všechny hospodářské operace, které firma uskuteční, zachytíme prostřednictvím účetních záznamů vždy za určité období, to znamená za každé účetní období. Každá firma v souvislosti s vedením účetnictví musí vykonávat řadu dalších povinností, které jí ukládá zákon o účetnictví, který určuje zásady, které musí každá firma dodržovat a také se jimi samozřejmě řídit. V opačném případě, tedy při jejich nedodržení, jsou firmy sankciovány. Ve spolupráci s námi se ale žádných sankcí obávat nemusíte, protože naše činnost je prováděna na základě dodržování §7 odstavec 1, zákona o účetnictví, kde je uvedeno, že účetnictví musí být vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě, podávala věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky. Na kvalitě a precizně provedené práci našich účetních stojí priority naší společnosti.

Daňová evidence

Vést daňovou evidenci potřebujete proto, že máte příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti. Je proto potřeba evidovat nejen příjmy a výdaje, ale také majetek a závazky. Daňová evidence není účetnictví, hlavní ale je aby obsahovala všechny peněžní a nepeněžní příjmy, které jste v souvislosti s podnikáním obdrželi hotově, bankou nebo fyzicky. V našem zájmu bude, abychom uváděli všechny uznatelné výdaje, které jste zaplatili. K 31.12. kalendářního roku zpracujeme inventuru, která podepře daňovou evidenci majetku a závazků. Kvůli zpracování daňového přiznání, ve kterém je potřeba vyplnit tabulku koncových a počátečních stavů, zinventarizujeme váš dlouhodobý hmotný majetek, pohledávky , zásoby a závazky k 31.12. kalendářního roku.

Jestliže jste plátci DPH, musíte vést dvě evidence, jednu pro DPH a druhou pro daň z příjmu nebo pro výdaje paušálem. Závazný způsob nebo metoda jak vést nebo zaznamenávat hospodářské transakce, zákon neurčuje. My vám povedeme daňovou evidenci, která se bude odvíjet od jednotlivých složek majetku. Evidence bude vedena v deníku příjmů a výdajů, stejně tak budou vedeny ostatní složky majetku a závazků, dále evidenční karty a to vše v elektronické podobě. Jednotlivé hospodářské transakce budou rozděleny do několika skupin podle specifických vlastností a podle vašich potřeb. Evidenci budeme doplňovat podle vašich dalších požadavků.

Mzdová evidence

V případě, že jste podnikatel zaměstnavatel, je potřeba vést evidenci některých údajů o vašich zaměstnancích. Tyto údaje se zaznamenávají do mzdových listů zaměstnanců, kde kromě základních údajů se musí rovněž uvádět údaje týkající se předepsaných mezd v měsíčním členění, úhrn předepsaných mezd bez ohledu na způsob jejich vyplácení, částky odvozené od daně z úhrnu předepsaných mezd, jednotlivé pojistné, dále základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby, nezdanitelné částky ze základu daně, zdanitelnou mzdu, ale také zálohu na daň nebo daň podle zvláštní sazby, tedy srážkovou daň.

Každý zaměstnanec má právo na mzdu za práci, kterou pro svého zaměstnavatele vykonal. V praxi je obvyklé, že zaměstnavatel člení mzdu na dvě složky a to na základní a doplňkovou. Podle zaměření a druhu činnosti, na kterou se vaše firma specializuje, provedeme výpočet mzdy vašim zaměstnancům. Nám nebude dělat problém výpočet časové mzdy, která je závislá na počtu odpracovaných hodin, nebo vypočítat mzdu úkolovou, závislou na množství provedených výkonů. Pokud máte zájem používat speciální druh úkolové mzdy závislé přímo na tržbách, provedeme výpočet podílové mzdy. Jiná složka výpočtu mzdy je pevný plat, ten platí především pro technickohospodářské pracovníky. Bude záležet jen na vás, my se vašemu přání rádi přizpůsobíme.

Z uvedeného sami vidíte, že vedení mzdové evidence je pro každého podnikatele až příliš velká administrativní zátěž a téměř všichni podnikatelé náročné vedení agendy označují právem jako největší překážku v podnikání.

Vedení personální agendy

Základním pracovněprávním vztahem je pracovní poměr, ale zákoník práce vám, zaměstnavatelům umožňuje uzavřít kromě pracovní smlouvy také některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jsou to především dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Dohodu o pracovní činnosti můžete sjednat na práce, které mají opakující se povahu, jedná se například o úklid, o ostrahu objektu a předpokládaný rozsah práce nebude přesahovat 150 hodin měsíčně. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná a musí v ní být uvedeny sjednané práce a odměna za vykonanou práci a rovněž doba, na kterou je dohoda uzavřena. Dohoda se zpravidla uzavírá na dobu určitou.

Dohoda o provedení práce se sjednává obvykle na provedení konkrétního úkolu a má určitý pracovní obsah. Předpokládaný rozsah práce nemůže být větší než 150 hodin měsíčně. Zákon ponechává na vůli obou stran, zda dohoda bude uzavřena ústně nebo písemně, záleží tak na ujednání obou smluvních stran. Vedení administrativní agendy je rozsáhlý soubor administrativních činností, ale jsou to činnosti, které musí být naprosto přesně prováděny, ale vy se bez nich neobejdete, protože výsledky této činnosti jsou jedním z ukazatelů a podkladů pro efektivní řízení firmy. Vedení těchto agend není u firem stejný, liší se podle počtu zaměstnanců a také způsobem řízení.

Každý zaměstnavatel k fungování své firmy potřebuje lidské zdroje, jakmile do firmy nastoupí nový zaměstnanec, stává se z něj lidský kapitál, se kterým musíte hospodařit a především ho potřebujete propojit s materiálními a finančními zdroji tak, aby jeho činnost byla pro vás prospěšná a efektivní. Při nástupu každého nového pracovníka musíte písemně uzavřít pracovní smlouvu, kde bude uveden druh práce, místo výkonu a den nástupu do práce.

Po obsazení volného pracovní místa, je třeba provést oznámení na Úřad práce, informovat příslušnou zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Neméně důležitá činnost v oblasti personální agendy je vedení evidence pracovní doby. Jako zaměstnavatel jste povinen vést tuto evidenci u každého vašeho zaměstnance. Tuto evidenci vám povedeme elektronicky, tak že kdykoliv budete potřebovat, budete mít okamžitě k dispozici přehled o mzdových nárocích vašich zaměstnanců. Dále budeme provádět kontrolu dodržování pracovní doby, povedeme přehled o dočasné pracovní neschopnosti, kdy je zaměstnancům vyplácena náhrada mzdy. V případě ukončení pracovního poměru provedeme vypořádání vzájemných závazků na základě výstupního listu, vystavíme potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň. Pokud zaměstnanec bude požadovat vypracování pracovního posudku, zajistíme jeho vystavení do 15 dnů od podání jeho žádosti. V den skončení pracovního poměru zajistíme, aby zaměstnanec dostal potvrzení o zaměstnání a stejně tak, pokud bude žádat potvrzení o výši průměrného výdělku nebo jiné skutečnosti důležité pro účely získání podpory v nezaměstnanosti.

Zastoupíme vás v komunikace se všemi státními institucemi jako je Úřad práce, Oblastní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Při své pracovní činnosti dodržujeme zákon č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.