Jak se zorientovat v nákladech daňově (ne)uznatelných

Ing. Šárka Korecká

Autor: Ing. Šárka Korecká

Účetnictví Velvary   Ing. Šárka Korecká vystudovala vysokou školu se zaměřením na podnikové finance a specializací účetnictví. Účetnictvím a daněmi…

Více o autorovi

S blížícím se koncem léta začíná nejednoho podnikatele provázet myšlenka konce roku, respektive roční uzávěrky a s tím spojený výpočet daně z příjmu za rok 2014. Snad nikdo neplatí rád daně a o to méně daně vysoké. Jinými slovy řečeno, začíná doba kalkulací, propočtů a plánů, jak snížit daňový základ tak, aby zaplacená daň z příjmu nebyla moc vysoká. K dosaženým výnosům, respektive výdajům (v daňové evidenci) hledáme příslušné náklady, respektive výdaje, které by daňový základ snížily. Vyčíslit daňovou povinnost má každý, kromě těch, kteří své náklady uplatňují paušálně. Tedy vypočtou příslušné procento z dosažených příjmů. Ostatní musí náklady rozlišovat na daňově uznatelné a daňově neuznatelné. Pokud by si podnikatel zvolil snížení základu daně například hojnou večeří s obchodním partnerem, chybu by udělal.

Nejprve si řekneme, kde toto téma hledat v zákoně:

Zákon o daních z příjmů - §24: Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení  příjmů. Tedy výčet těch výdajů/nákladů, které jsou daňově uznatelné.

Zákon o daních z příjmů - §25: Tento paragraf vymezuje daňově neuznatelné výdaje/náklady.

 Obecně lze říci, že daňově uznatelné výdaje jsou ty, které byly vynaloženy k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Zde je důležité spojení zdanitelný příjem. Pokud byly výdaje použity na příjem, který není daňově uznatelným, pak ani výdaje použité na dosažení tohoto příjmu, nejsou daňově odčitatelné.

Není náklad jako náklad. A neznamená, že pokud byl jednou nebo stokrát náklad daňově uznatelný, bude uznatelný vždy. Orientačně si rozdělíme výdaje/náklady do 4 základních skupin.

1. Skupina - Náklady, které jsou vždy daňově neuznatelné

Zde si vyjmenujeme účty, u kterých se nemůžete splést a z daňového základu tyto účty vyloučíte:

 • Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový)
 • Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový)
 • Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový)
 • Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový)
 • Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový)
 • Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)
 • Účet 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv (Nákladový - nedaňový)

  2. Skupina - Náklady uznatelné pouze do hodnoty souvisejícího příjmu

 • Manka a škody, které jsou daňovým nákladem do výše náhrady (samozřejmě existuje výjimka – náklad na škodu může být plně daňově uznatelným, i když náhrada bude nižší, v případě poškození živelnou pohromou nebo škody způsobené neznámým pachatelem. Údaj o neznámém pachateli je nutné doložit policejním potvrzením.)
 • Hodnota neodpisovaného hmotného majetku při jeho prodeji

Př.: Pořizovací cena pozemku byla 5 000 000 Kč. Nyní firma prodává pozemek za 3 500 000 Kč. Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) obsahuje náklad 5 000 000 Kč. Daňově uznatelný náklad je však pouze 3 500 000 Kč a částka 1 500 000 Kč musí základ daně z příjmu zvyšovat.

3. Skupina - Náklady daňově uznatelné podle ustanovení zanesených v Zákoně o daních z příjmu 

 • Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců Zákon o daních z příjmů, §24 odst.2 písm. j) Uvedeme si příklad dopravy zaměstnanců do a ze zaměstnání. Daňový výdaj (náklad) na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání je pro zaměstnavatele daňově uznatelným, pokud je splněna podmínka sjednání této výhody ve smlouvě nebo ve vnitřním předpisu firmy. Důležité je mít na paměti, že u zaměstnance se jedná o zdanitelný příjem.
 • Odpisy dlouhodobého majetku
 • Finanční leasing

4. Skupina - Náklady, které jsou daňově uznatelné, pouze pokud byly i zaplaceny 

 • Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel
 • Zákon o daních z příjmů, §24 odst. 2 písm. f)
 • Pokud má být pojistné na sociální a zdravotní pojištění daňově uznatelným nákladem, musí být zaměstnavatelem i uhrazeno, a to nejpozději do konce následujícího měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Pojistné zaplacené po uvedeném termínu je nákladem toho zdaňovacího období, kdy bylo i uhrazeno.
 • Daň z nemovitých věcí
 • Smluvní pokuty a úroky z prodlení – tento bod je daňově uznatelný, pokud se jedná o pokuty, penále, úroky a poplatky z prodlení vyplývající ze závazkového vztahu. Pokud by penále bylo vyměřeno např. správcem daně, tedy by nevzniklo na základě závazkového vztahu, z pozice poplatníka by se o daňový výdaj nejednalo.
 • Pokud by penále bylo vyměřeno např. správcem daně, tedy by nevzniklo na základě závazkového vztahu, z pozice poplatníka by se o daňový výdaj nejednalo.