Daňové přiznání - musíme, nebo nemusíme podávat a co vše s tím je spojeno?

Ing. Pan Účetní 123

Autor: Ing. Pan Účetní 123

"Nikdo nikdy nevstupuje do neznáma, aniž by tušil, co by ho mohlo čekat," dalo by se řici. Proto bychom si v první řadě měli říct, že samotné…

Více o autorovi

Rok je pomalu u konce

Rok se s rokem sešel a ten starý opět končí. Možná si někteří řeknou, že jsem blázen, jiní mě rychle pochopí. Některým z nás není tím posledním dnem v roce datum 31. 12. nýbrž 1. dubna resp. s tříměsíčním posunem pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce. Pro bez mála 2,3 milionu podnikatelských subjektů v ČR (Slovensko 650 tis) je totiž tento den tím posledním, kdy mohou podat daňové přiznání. Čistě teoreticky je tento termín ještě posunut o 5 dní. Pokud tedy podáte daňové přiznání do 6. dubna, vyhnete se pokutě. Pro ty subjekty, které outsourcují své účetnictví na externí firmy, tato povinnost vrcholí dnem posledním v měsíci červnu.  Na koho budou čekat pokuty, od jakého zisku danit? Zlehka se tudíž dotkneme povinností, které nás doprovází světem podnikání, výhod-pokud nějaké jsou, ale spíš rizik, která na nás čekají. Obrňte se trpělivostí, shovívavostí a dostatkem času. Pohodlně se usaďte. Můžeme začít.

 

Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání?

 • povinnost vzniká fyzické osobě, která má roční příjmy, jež jsou předmětem daně, vyšší nežli 15 000 KČ. Toto pravidlo neplatí pro příjmy, z nichž je daň již odvedena na základě srážkové daně podle zvláštní sazby sazby daně.
 • fyzická osoba, jejíž příjmy sice nepřesáhly 15 00 KČ, ale vykazuje daňovou ztrátu poplatník, který není českým daňovým rezidentem a uplatňuje slevu na dani podle §35ba odstavec 1 písmen b) až e)
 • sleva na manželku žijící s poplatníkem ve společné domácnosti s výdělkem nižším         nežli 68 000 KČ je 24 840 KČ, nebo manželka je držitelkou průkazu ZTP/P - v tomto případě sleva na dani vzroste na dvojnásobek částky 24 840 KČ,


pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, pak slevy na dani činí 2 520 KČ

pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího  stupně, pak slevy na dani     činí 5 040 KČ

je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, může uplatňovat slevu ve výši 16 140 KČ

 • poplatník, který nabyl příjmy ze závislé činnosti nebo požitky za uplynulá léta, jež nebyla považována podle § 5 odstavec 4 za příjmy ve zdaňovacím období
 • poplatník, který nabyl příjmu ze závislé činnosti a nebo funkční požitky, které lze a uplatňuje ku snížení základu daně hodnoty darů poskytnutých do zahraničí za podmínek jež jsou uvedeny v § 15 odstavec 1.

 

Z toho vyplývá, že povinnost nevzniká:

 • fyzická osoba, která má příjmy z činnosti závislé a funkční požitky do výše jednoho nebo postupně více plátců daně za podmínek a podepsal u všech zaměstnavatelů na příslušná období daňové prohlášení a dále nemá příjmy dle § 7 až § 10 ZDP vyšší nežli 6 000 KČ.
 • osoby, jež mají příjmy ze závislé činnosti plynoucí ze zahraničí, které jsou z důvodu nemožnosti dvojího zdanění vyjmuty z předmětu daně.

Co zdanit nemusíte

Předmětem daně nejsou v první řadě půjčky a úvěry. Daňové přiznání také nezahrnuje příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, stipendia v případě studentů, vratky na přeplatcích na lékařských předpisech a regulačních poplatcích a výčet položek v § 4 zákona o daních z přijmu. Mezi frekventovanější položky z § 4 zákona č. 337/1992 Sb. patří:

 • z prodeje rodinného domu, bytu, spoluvlastnického podílu
 • z prodeje movitých věcí
 • přijaté náhrady škod
 • výhry v loteriích a sázkách provozovaných podle loterijního zákona
 • úroky z vkladů ze stavebního spoření
 • příjmy z prodeje cenných papírů, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhla 6 měsíců
 • příležitostné příjmy, pokud jejich úhrn nepřesáhne 20 tisíc korun

Zpracování daňového přiznání a hlášení

V tuto chvíli již víme, zdali jsme povinni podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní podat daňové přiznání. Jakým způsobem má být vyplněné daňové přiznání, co vše musí obsahovat a jak má být podáno.

Vlastníte-li certifikovaný elektronický podpis, máte možnost vyplnit tiskopisy v elektronické podobě a i je tak odevzdat.  Pokud nemáte elektronický podpis, můžete si ho zřídit i třech

K vyplnění daňového přiznání budete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, potvrzení na položky, díky nimž chceme uplatňovat slevy na dani. Tužku, kalkulačku, tiskopis, doporučuji daňové zákony a pevné nervy.

Daňové přiznání je možné vyplnit a podat na finančním úřadě, pod který spadáte. Nicméně v době elektronické komunikace bych Vám osobně doporučil podání daňového přiznání elektronicky. Mezi čistě pragmatické výhody tohoto podání patří: možnost opravit chybu-nemusíte škrtat a měnit formuláře, nemusíte nikam chodit, čekat ve frontách a ani se bát, že na úřadě bude zavřeno, když byste zrovna nestíhal. Elektronické daňové přiznání je vhodnou volbou nejen pro soukromníky, ale také pro účetní, daňové poradce a firmy, které nabízejí své služby prostřednictvím outsourcingu.

Na stránkách Ministerstva Financí přesněji na portálu České Daňové Správy takto můžete učinit.
Po vyplnění daňového přiznání, které může probíhat dle návodu na stránkách ministerstva financí, zjistíte, zdali vznikl nedoplatek na daních, či přeplatek.

 

Jakým způsobem uhradit nedoplatek

Vyměřenou část daně, kterou jsme neodvedli na měsíčních zálohách, tudíž musíme doplatit. Prvním způsobem je osobní návštěva finančního úřadu, vyčkání fronty vedoucí k pokladnímu okénku a zaplacení částky určené daňovým přiznáním. Druhou, časově méně náročnou možností doplacení daně je bezhotovostní převod peněz či poštovní poukázka. V obou případech budete ovšem platit za možnost využití této služby prostředníkovi (bance, České Poště a.s.).  Doplatek by měl být přičten na účet finančního úřadu nejpozději jeden den před koncem řádné lhůty pro odevzdání daňového přiznání. V novém znění zákona o daních z přijmu je přičtena pěti denní nepenalizovaná lhůta pro ty, kteří nestihnou podat daňové přiznání  nebo hlášení v řádném termínu. Z čehož fakticky vyplývá, že peníze na účet finančního úřad musí být připsány nejpozději čtyři dny po skončení řádného termínu pro odevzdání daňového přiznání. Po uplynutí řádného i posunutého termínu odevzdání přichází první sankce. Minimální pokutou za nesplnění řádného termínu podání daňového přiznání je 500 KČ. Nejvyšší možná pokuta za opožděné podání daňového přiznání činí 300 000 KČ, což rozhodně není málo. Výše pokuty se stanoví jako 0,05% z daně vynásobených každým dnem do maximální výše 5% daně nebo 300 000 KČ. Tudíž je patrné, že odkládání podání daňového přiznání se může stát velmi nepříjemnou záležitostí, ze které Vás nikdo "nevyseká." Tím nevyseká mám na mysli fakt, že finanční úřad nemůže prominout pokutu, zákon ukládá povinnost tuto pokutu vyžadovat, vymáhat, vybrat. ¨

Při odkládání zaplacení vyměřeného doplatku daně je úroková sazba 14,75% z vyměřené daně. Pokud se tedy rozhodnete, že Vás daně letos nedostihnout, můžete se obávat nejen velmi vysoké pokuty z prodlení podání, z prodlené úhrady výměry daně, ale také z návštěvy kontroly finančního úřadu. A ruku na srdce, možná poslední ze všech avizovaných variant je ta nejhorší.