Daně 2013

Georgia Vašinová

Autor: Georgia Vašinová

Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a mezd. Poskytování poradenství v oblasti financí, pojišťovnictví, bankovnictví a daní. Dojíždění za…

Více o autorovi

Změny v daních pro rok 2013

                                18.12.2012 19:29                               
  • Prakticky téměř jistá je již velmi důležitá a rozsáhlá samostatná novela zákona o DPH od 1.1.2013, kterou Parlament definitivně schválí 19.12.2012 – podrobnosti zde.
  • Spouští se 2. důchodový pilíř (důchodové spoření upravené zákonem č. 426/2011 Sb.), do které budou jeho účastníci z řad zaměstnanců přispívat prostřednictvím svých zaměstnavatelů. Platby do 2. důchodového pilíře řeší zcela nové pojistné na důchodové spoření.  Povinnosti zaměstnavatelů (odvod záloh na nové pojistné,  podávání hlášení o odvedených zálohách, podávání ročního vyúčtování) a povinnosti účastníků 2. pilíře (oznamovací povinnost vůči zaměstnavateli včetně důsledků nesplnění těchto povinností, placení a přiznávání pojistného OSVČ) upravuje zákon č. 397/2012 Sb., který navzdory prezidentskému vetu vyšel ve Sbírce zákonů 27.11.2012.
  • Parametrické změny ve 3. důchodovém pilíři (staré smlouvy dle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem + nové smlouvy dle zákona o doplňkovém penzijní spoření ), tj. poskytování maximálního státního příspěvku při měsíční úložce poplatníka ve výši 1 tis. Kč (do 31.12.2012 je maximální státní příspěvek při měsíční úložce 500 Kč), se promítají i do zákona o daních z příjmů – především parametrická změna nezdanitelné části základu daně ve výši příspěvků účastníka 3. pilíře (nadále lze odečíst až 12 tis. Kč ročně, ale příspěvek účastníka za rok 2013 lze nově odečíst po snížení o 12 tis. Kč namísto příspěvku za rok 2012 sníženého o 6 tis. Kč).
  • Zákonem č. 403/2012 Sb. byl v zákoně o daních z příjmů zvýšen limit pro platby zaměstnavatele jako příspěvků do 3. důchodového pilíře (posuzována v úhrnu s příspěvkem na soukromé životní pojištění)  v § 6 odst. 9 písm. p) z 24 tis. Kč na 30 tis. Kč ročně
  • Pokud se vládě podaří do konce roku prosadit  zákon o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, dojde k 1.1.2013 ke zvýšení sazeb DPH ze 14 resp. 20 % na 15 resp. 21 % (hranice obratu 1 mil. Kč pro povinnou registraci k DPH zůstává pro rok 2013 zachována). Více informací k tzv. daňovému protischodkovému balíčku naleznete zde.
  • V případě, že se vládě podaří do konce roku prosadit daňový protischodkový balíček (podrobnosti zde), uplatní se od 1.1.2013 restriktivní opatření u daní z příjmů (solidární daň, omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů atd.) a dále zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 %.
  • Pro rok 2013 nás čekají nové sazby cestovních náhrad - např. sazba základní náhrady za 1 km jízdy osobním automobilem by měla klesnout o 10 hal na 3,60 Kč za 1 km jízdy.
  • Od roku 2013 dochází ke změně struktury daňové správy upravené do konce roku 2012 zákonem o územních finančních orgánech (ÚFO) na strukturu podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR. Daňová správa bude od 1.1.2013 nadále zastřešena Generálním finančním ředitelstvím se sídlem v Praze a dále bude tvořena Odvolacím finančním ředitelstvím se sídlem v Brně a 14 finančními úřady pro jednotlivé kraje a Specializovaným finančním úřadem. Finanční úřady pro jednotlivé kraje budou mít územní pracoviště (ÚzP), a to v místech dnešních 199 finančních úřadů. Zřízení krajských finančních úřadů znamená např. to, že místně příslušným finančním úřadem v působnosti dnešního Finančního úřadu v Říčanech či v Berouně bude kterékoli územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj (např. ÚzP Praha – západ); veškerá územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj budou mít společný bankovní účet (matriková část 77628111) atd. Nová čísla (matrikové části) jednotlivých krajských finančních úřadů jsou dostupná zde.

 

Od 16.3.2013 se budou uplatňovat pravidla splatnosti faktur dle směrnice 2011/7/EU, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato nová směrnice jako novinku zavádí maximální dobu splatnosti pohledávek – mezi podniky standardně maximálně 60 dnů, při dodávkách orgánům státní moci standardně maximálně 30 dnů. Na tuto eurounijní úpravu boje s opožděnými platbami  bude reagovat připravovaná novela obchodního zákoníku od 1.3.2013 (automatická třicetidenní doba splatnosti i bez výzvy a bez úpravy ve smlouvě, v případě  veřejnoprávních korporacích smluvní doba splatnosti maximálně šedesátidenní) a také změna nařízení vlády upravujícího výši úroků z prodlení (místo dnešní REPO + 7 % zvýšení na REPO + 8 %). Příslušnou novelu obchodního zákoníku vláda schválila 25.7.2012 a Poslanecká sněmovna ji projednává jako sněmovní tisk 771 (prvé čtení je naplánováno na prosincovou schůzi Poslanecké sněmovny).

 

S účinností od 1.4.2013 navrhlo MF zcela nový zákon o omezení plateb v hotovosti, kdy limit 350 000 Kč by nebyl limitem denním, ale limitem 28denním. V rámci schvalovacího řízení došlo k výraznému posunu – limit 350 000 Kč je pro jednu platbu s tím, že platba za několik vzájemně souvisejících plnění se bude posuzovat společně. Schvalování zákona bylo prozatím pozastaveno, ale mezitím byl do vlády předložen návrh novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti v rámci návrhu novely zákona  o platebním styku – tato novela (s účinností navrhovanou od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení) by do režimu zákona o omezení plateb v hotovosti zařadila i poskytování peněžních půjček.