Daň z přidané hodnoty

Ing. Pan Účetní 123

Autor: Ing. Pan Účetní 123

"Nikdo nikdy nevstupuje do neznáma, aniž by tušil, co by ho mohlo čekat," dalo by se řici. Proto bychom si v první řadě měli říct, že samotné…

Více o autorovi

 

DPH je v daňovém řádu naší republiky a i Evropské unie jednou z nemladších daní. Poprvé byla zavedena ve Francie, a tak byla implementována do daňových systémů postupně všech států Evropské Unie. Její náročná struktura má své opodstatnění hlavně u rychle se vyvíjejících a silných ekonomik jako jsou Korea a Chile.

 

 

DPH je charakterizována jako daň:

 

 • Všeobecná – jedním systémem zdaníme dodání zboží, nemovitosti a poskytnutí služeb se zachycením dovozu i vývozu

 

 • Vícestupňová – znamená zdanění každého stupně při výrobě a dodání výrobků, zboží a služeb

 

 • Nepřímá – plátci DPH nejsou subjekty, na které daň dopadá

 

 • Ze spotřeby – touto daní je zatížena spotřeba zboží a služeb

 

V názvu daně je obsaženo, že se na každém stupni daní pouze přidaná hodnota. Obecně je přidanou hodnotou vklad firmy do výsledku své činnosti, který odpovídá rozdílu mezi hodnotou výstupu z firmy a hodnotou příslušných nakoupených vstupů. Tento princip zajišťuje konstantní podíl daně ve výstupech firem. Přidaná hodnota je tvořena:

 • Náklady na pracovní sílu – jedná se o vlastní zaměstnance firmy
 • Režijními náklady firmy, vložením výsledků vlastní činnosti do výroby
 • Ziskovou přirážkou

 

Tento způsob zdanění se nazývá neduplicitní, zdaněné vstupy se již nedaní a procento daňového zatížení je konstantní. U nás se používá nepřímá rozdílová metoda, daň odváděná firmou se vypočte jako:

 

D  =  DO  -  DI                                                                 DO …daň na výstupu

DI …. daň na vstupu 

 D  = ( O * s/100 )  - ( I  *  s/100 )                                O …..výstupy z firmy

                                                                                  I …...nakoupené vstupy

                                                                                  s ….. sazba daně

 

 

Daň z přidané hodnoty lze charakterizovat jejími typickými znaky.

 

 • Neutralita
 • Zdanění služeb
 • Výhodnost pro mezinárodní obchod
 • Odolnost proti daňovým únikům
 • Výnosnost a spolehlivost výnosů

 

Hlavní nevýhoda DPH, Daně z přidané hodnoty, spočívá v administrativní náročnosti při účtování o DPH. Zatěžuje plátce i správce daně. Nákladnost je také dána obrovským počtem plátců daně.

 

Základní pojmy DPH

 

Úplata - zaplacení v penězích, platebními prostředky nahrazující peníze, i nepeněžité plnění.

 

Zboží - věci movité, elektrická energie, voda a plyn. Dále se za věc pokládá i nemovitý majetek, jež není zapsán v katastru nemovitostí.

                Zbožím nejsou peníze a cenné papíry v případě, že slouží ke svému primárnímu účelu.

 

Uskutečněné plnění se dělí na plnění zdanitelná a plnění osvobozená od daně. osvobozená plnění dále dělíme na osvobozená plnění s nárokem na odpočet a na osvobozená plnění bez nároku na odpočet.

 

Třetí země - země mimo Evropskou Unii.

 

Dovoz a vývoz - pouze ve vztahu ke třetím zemím.  Jedná-li se o země v rámci Evropské Unie, mluvíme o dodání a pořízení.

 

Obrat - souhrn úplat v tuzemsku bez DPH.

 

Osoba povinná k dani - FO ( fyzická osoba) nebo PO (právnická osoba) uskutečňující samostatně ekonomickou činnost.Touto osobou  býti i neziskové organizace, pokud provádí ekonomické činnosti

 

osoba identifikovaná k dani - neziskový subjekt. Jedná se o PO, která nebyl založena za účelem podnikání.

 

Osoba registrovaná v jiném členském státě - osoba, které bylo přiděleno DIČ v jiném z členských států EU.

 

Jednotková cena - cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena za službu anebo nemovitost.

 

 

Subjekt daně

daňovým subjektem u DPH je plátce. Osoba povinná k dani. Tímto subjektem může býti i Skupina, jež je tvořena spojením osob a jež má sídlo n v tuzemsku, nebo místo podnikání je v tuzemsku.

Neplátce DPH je subjekt, který není registrovaný k DPH u správce daně z přidané hodnoty - DPH - Finančního úřadu z důvodu nesplnění podmínek pro registraci k DPH. Pokud obrat subjektu nepřesáhne za posledních 12 kalendářních měsíců nepřesáhl 1 000 000 Kč.

 

Plátce DPH se stává dvojím způsobem

Dobrovolně

Dobrovolně se stávají plátcem ty subjekty, které sice nesplňují podmínky dané zákonem- obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců je menší než 1 000 000 Kč, ale z různých důvodů je pro ně výhodnější nechat se registrovat k DPH jako plátce.

 

Ze zákona

 1. FO nebo PO, jejichž obrat za posledních 12 kalendářních měsíců  přesáhl   1 000 000 Kč.
 1. FO nebo PO, které uskutečňují zdanitelné plnění na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy a kde celkový obrat jednotlivých osob v rámci sdružení i mimo něj překročí částku 1 000 000 Kč za 12 kalendářních měsíců.

 

 1. FO nebo PO, která nabyla majetek pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci nebo na základě smlouvy o prodeji podniku. Plátcem se stává dnem nabytí majetku a povinnost registrace má nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí majetku.

 

 1. Osoby na které při přeměně společnosti nebo družstva přechází  jmění zanikající společnosti nebo družstva a dále u PO při změně právní formy na jinou právní formu..Povinnost registrace je do 15 dnů ode dne zápisu v obchodním rejstříku.

 

 1. Osoby oprávněné pokračovat po zemřelém plátci v živnosti se registrují do 15 dnů ode dne úmrtí plátce.

 

 1. Osoby povinné k dani, které sice uskutečňují jak plnění zdanitelná, tak i plnění osvobozená s nárokem na odpočet a doposud se na ně vztahovalo osvobození od uplatňování daně, ale pořídili zboží z jiného členského státu a hodnota zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší část 326 000 Kč. Přihlášku k registraci má povinnost podat do 15 dnů ode dne kdy tuto částku překročila.

 

 1. Obdobné platí pro zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně. Registrace je opět do 15 dnů ode dne prvního dodání tohoto zboží.

 

Zrušení registrace

Zákon též určuje podmínky  za kterých je možno, aby subjekt přestal být plátcem DPH.

 

1)  Registraci je možno rušit na požádání až po uplynutí 12 měsíců ode dne registrace.

2)  Výše obratu za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřesáhla 1 000 000 Kč.

3) V případě plátců podnikajících na základě smlouvy o sdružení mohou požádat o zrušení registrace jednotlivě pouze v případě při vystoupení nebo         vyloučení ze sdružení za dodržení podmínek stanovených pod bodem  2. při rozpuštění sdružení mohou požádat o zrušení všichni účastníci sdružení.

4) V případě zrušení registrace ve zvláštních případech týkajících se nabytí majetku v rámci privatizace, prodeje podniku, přeměně právní formy podnikání a právního nástupce po zemřelém je možné registraci rušit již po uplynutí tří  kalendářních měsíců za dodržení podmínky, že obrat za tyto tři měsíce nepřesáhl částku 250 000 Kč.

5) Registrace může být zrušena i z moci úřední a to v případě, že plátce bez udání důvodů správci daně po dobu 12 měsíců neuskutečnil žádná zdanitelná plnění, nebo neplní své povinnosti vyplývající ze zákona.

 

Při registraci a při podání prvního daňového přiznání má plátce právo na uplatnění odpočtu daně zaplacené na vstupu za těchto podmínek

 • U dlouhodobého majetku si uplatní odpočet daně vypočítaný ze zůstatkové ceny ke dni registrace, podmínkou je pořízení majetku do 12 měsíců před dnem registrace.
 • U investic a zásob se uplatňuje odpočet z ceny pořízení, opět je časová lhůta do 12 měsíců
 • Společnou podmínkou pro uplatnění odpočtu daně jsou  řádné daňové doklady na pořízení dlouhodobého majetku, investic a zásob. Podle provedené inventury musí být majetek, investice a zásoby v evidenci subjektu.

Analogicky při zrušení registrace subjektu jako plátce je povinnost vrátit daň z majetku, který je evidován ke dni  zrušení registrace a u kterého byl uplatněn odpočet daně na vstupu.

 

Vratka daně se určuje:

 • U dlouhodobého majetku ze zůstatkové ceny
 • U investic a zásob z ceny pořízení

 

 

Předmět daně

Předmětem tuzemské DPH jsou ta plnění,  u kterých je místem plnění tuzemsko a uskutečňuje je osoba povinná k dani a zabývající se  ekonomickými činnostmi.

 

Podle nového zákona jsou předmětem plnění následující plnění:

 • dodání zboží nebo převod nemovitosti s místem plnění  v tuzemsku
 • poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku
 • pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu
 • pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani                                                           
 • dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku
 • pořízení zboží z jiného členského státu ,pokud je pořízení uskutečněno osobou povinnou k dani, nebo PO která nebyla založena za účelem podnikání a dodání tohoto zboží by bylo v tuzemsku osvobozeno od daně.
 • pořízení zboží osobou osvobozenou od uplatňování DPH, nebo PO která nebyla založeny za účelem podnikání a celková hodnota pořízeného zboží bez daně v kalendářním roce nepřekročila  326 000Kč.

 

Plnění, která nejsou předmětem daně:

Místo plnění

 1. Dodání zboží bez odeslání nebo přepravy - místem plnění je místo, kde se zboží nachází v době dodání
 2. místem plnění při dodání zboží odesláním nebo přepravou je místo, kde se zboží nachází  v době, kdy odeslání přepravy začíná
 3. dodání zboží s instalací - za místo plnění se považuje místo, kde dojde k instalaci
 4. převod nemovitosti - místem plnění je místo, kde se nachází nemovitost

Místo plnění při  poskytnutí služby:

a)    místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání

b)    poskytnutí služby prostřednictvím provozovny, místa, kde je provozovna umístěna

 

Základem daně je peněžní částka snížená o daň, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby.

Základ daně je stanoven v zákoně :

1. pro zdanitelná plnění v tuzemsku

 • poskytnutí služby osobou registrovanou k DPH v jiném státě EU a zahraniční osobou
 • pořízení  zboží z jiného členského státu EU
 • pořízení zboží z jiného členského státu EU, které je v tuzemsku umístěno do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.V tomto případě se             spotřební daň do základu nezahrnuje.

2. dovoz zboží

dovoz zboží, které je propuštěno do celního režimu volný oběh s následným umístěním do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. I v tomto případě se spotřební daň do základu nezahrnuje.

Sazba daně

U ČR se používají dvě sazby

 • základní  - 20 %
 • snížená   - 14 %

 

Výpočet DPH

Používají se celkem 3 způsoby výpočtu daně a to:

A)            Výpočet zdola. Jedná se o převažující způsob vypočtu daně. Základem pro výpočet je cena bez daně, ze které se vypočítá daň a cena celkem je součet těchto dvou položek.

 

DPH  =  C  x  s / 100          kde    C = cena bez daně

                                                                       S = sazba zdanitelného plnění /%/  

Konečná cena

 

CD  =  C  +  DPH                 kde     CD = cenu včetně DPH

                                                                       KS = koeficient sazby

Na fakturách vystavených plátcem je uvedena mimo dalších údajů takto vypočítaná DPH. Vypočítaná daň se uvede v hodnotě na celé halíře nebo ji lze zaokrouhlit nahoru na desetihalíře. 

 

B)             Výpočet shora. Tento výpočet vychází z celkové ceny, která již obsahuje daň.   Potřebujeme konečnou cenu rozdělit na cenu bez daně a daň. Nejdříve vypočítáme daň

pomocí koeficientu sazby:

 

                   sazba

Ks =   --------------

           100 + sazba

 

                                       sazba

DPH =  CD *  -------------------

                                   100 + sazba

 

Vypočtenou daň zaokrouhlíme podle pravidel. Potom vypočítáme cenu bez daně:

 

C = CD - DPH

 

Výpočet daně spočívá v tom, že cenu včetně daně (CD) násobíme koeficientem, který obsahuje v čitateli sazbu s a ve jmenovateli součet s + 100.  Hodnota vypočtené daně musí být jednoznačná a tak bylo zvoleno, že se použijí pouze 4 číslice za desetinnou čárkou. DPH se vypočte podle vzorce:

 

DPH  =   CD  x   K20     (K 14 )  ……      kde  K20  =  0,1667

                                                                                K 14     = 0,1228

 

Tento způsob výpočtu se používá při prodeji za hotové, neboť celková cena včetně daně nemůže být v haléřích. Dále při prodeji ve veřejné dražbě, kdy vyvolávací cena je včetně daně.

C)      Výpočet z rozdílu cen

Rozdílem cen rozumíme rozdíl mezi cenou prodejní a cenou nákupní. Zdanění podléhá pouze kladný rozdíl prodejní mínus nákupní ceny. Daň se počítá podle vzorce:

 

DPH  =  (  C- C)  x K20   (K 14) ….. kde           C2 = cena prodejní   

                                                                                   C1 = cena nákupní

                Tento způsob lze použít:

 • při prodeji použitého zboží, ojetých osobních automobilů, když se jedná o zboží nakoupené za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu
 • při prodeji zlata ve slitcích nebo mincích
 • při prodeji mincí pro sběratelské účely
 • při zvýšení nebo snížení ceny zboží po jeho dodání, kdy se daní rozdíl ceny původní a změněné

Vyúčtování

Existují dvě možnosti, jak můžeme či musíme postupovat. Pokud obrat předchozího kalendářním roce nepřesáhl 2 000 000 Kč, plátce je povinen podávat vyúčtování čtvrt-letně. Pokud jeho obrat přesáhl 10 milionu, vzniká povinnost podávat vyúčtování DPH měsíčně. Interval, který vznikl těmito dvěma vymezeními dává plátci možnost výběru skupiny resp. zdaňovacího období.

Přiznání k dani z přidané hodnoty je plátce povinen podat do 25. dne následujícího měsíce.

Odpočet lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, do kterého doklad o vstupu patří podle data uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 3 let po skončení zdaňovacího období, do kterého lze doklad poprvé zařadit